Viết đoạn văn 8 câu trình bày những tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đối với sức khoẻ con người . Trong đoạn văn có sử

Viết đoạn văn 8 câu trình bày những tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông đối với sức khoẻ con người . Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu ghép , 1 trợ từ ( chú thích rõ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới