Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), trình bày cảm nghĩ của em về cảm xúc của nhân vật « tôi » khi được gặp mẹ và ở trong

Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), trình bày cảm nghĩ của em về cảm xúc của nhân vật « tôi » khi được gặp mẹ và ở trong lòng mẹ. Trong đoạn có sử dụng một trợ từ (gạch chân và chú thích rõ). (4 điểm)Viết một bình luận

Câu hỏi mới