viết đoạn văn khoảng 8 câu trình bày theo cách diễn dịch với câu chủ đề sau :”Hôm nay trời đẹp”

viết đoạn văn khoảng 8 câu trình bày theo cách diễn dịch với câu chủ đề sau :”Hôm nay trời đẹp”Viết một bình luận

Câu hỏi mới