Viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu làm rõ hình ảnh ông đồ thời suy tàn ( khổ thơ 3, 4) , trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ngh

Viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu làm rõ hình ảnh ông đồ thời suy tàn ( khổ thơ 3, 4) , trong đoạn văn có sử dụng 1 câu nghi vấn ( gạch chân, chú thích)
Các bn ơiiii, giúp mình vs, mik chỉ cần gợi ý thoiViết một bình luận