Viết mở bài thuyết minh về áo dài. Không chép mạng. Hơn 5 câu. Sử dụng phương pháp định nghĩa, giải thích.

Viết mở bài thuyết minh về áo dài.
Không chép mạng.
Hơn 5 câu.
Sử dụng phương pháp định nghĩa, giải thích.Viết một bình luận

Câu hỏi mới