Viết một câu văn có sử dụng dấu 2 chấm để dẫn một câu ca dao(5-7 dòng)

Viết một câu văn có sử dụng dấu 2 chấm để dẫn một câu ca dao(5-7 dòng)Viết một bình luận

Câu hỏi mới