1.Trong những ngày ông sáu ở nhà bé thu có thái độ hành động như thế nào? Nhận xét về thái độ hành động đó ? BÀI CHIẾC LƯỢC

1.Trong những ngày ông sáu ở nhà bé thu có thái độ hành động như thế nào? Nhận xét về thái độ hành động đó ? BÀI CHIẾC LƯỢC NGÀViết một bình luận

Câu hỏi mới