Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi “Chàng bền theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi qu

Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi “Chàng bền theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt mà biến đi mất.
Câu 1. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
Câu 2. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp
đó thành lời dẫn gián tiếp.
Câu 3. Qua câu nói của Vũ Nương với chồng, em nhận thấy nàng là con người như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới