cảm nhận 1 đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước (ở câu 7-8 bài đại cáo bình ngô )

cảm nhận 1 đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước (ở câu 7-8 bài đại cáo bình ngô )Viết một bình luận