Cảm nhận của em về câu nói sau: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Cảm nhận của em về câu nói sau: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới