cảm nhận tình cảm và thái độ của người cháu đối với bà qua nội dung của khổ thơ 6 của bài thơ Bếp Lửa cảm ơn mn:33

cảm nhận tình cảm và thái độ của người cháu đối với bà qua nội dung của khổ thơ 6 của bài thơ Bếp Lửa
cảm ơn mn:33Viết một bình luận

Câu hỏi mới