Chỉ ra BPTT được sử dụng trong câu sau va nêu tác dụng: Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy tr

Chỉ ra BPTT được sử dụng trong câu sau va nêu tác dụng: Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.Viết một bình luận

Câu hỏi mới