d. So sánh hình ảnh người lính trong bài thơ này với hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.( ngắn gọn đủ ý

d. So sánh hình ảnh người lính trong bài thơ này với hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng
chí của Chính Hữu.( ngắn gọn đủ ý)Viết một bình luận

Câu hỏi mới