Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Quân Thanh sang xâm lược nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao nấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác.
a. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai
b. nhà vua nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương nam, phương bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì ? Gợi cho em nhớ đến bài thơ nào đã từng họcViết một bình luận

Câu hỏi mới