Giúp mình viết mở bài về “bàn về lối học đối phó” vs ạ

Giúp mình viết mở bài về “bàn về lối học đối phó” vs ạViết một bình luận