Help me mai thi rùi Mạch cảm xúc: -Đồng chí -Bài thơ về tiểu đội xe không kính -Bếp lửa -Làng

Help me mai thi rùi
Mạch cảm xúc:
-Đồng chí
-Bài thơ về tiểu đội xe không kính
-Bếp lửa
-LàngViết một bình luận

Câu hỏi mới