Lấy ví dụ về: (hoán dụ ạ) Lấy một bộ phận để gọi toàn thể; lấy vật chưa đựng để gọi vật bị chứa đựng; lấy dấu hiệu của sự vật

Lấy ví dụ về: (hoán dụ ạ) Lấy một bộ phận để gọi toàn thể; lấy vật chưa đựng để gọi vật bị chứa đựng; lấy
dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật; lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới