Lấy ví dụ về: Thành phần tình thái: Thành phần cảm thán: Thành phần gọi đáp: Thành phần phụ chú:

Lấy ví dụ về: Thành phần tình thái:
Thành phần cảm thán:
Thành phần gọi đáp:
Thành phần phụ chú:Viết một bình luận

Câu hỏi mới