Ở bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt), trong dòng hồi tưởng người cháu nhớ lại: …Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi… Rồi trở về thực t

Ở bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt), trong dòng hồi tưởng người cháu nhớ lại:
…Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi…
Rồi trở về thực tại:
Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
– Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?…”
(Trích Ngữ Văn 9, tập 1, nhà XBGDVN, 2015)
1. Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
2. Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi được nhắc tới trong bài thơ gợi nhớ về thời điểm nào của đất nước? Việc nhà thơ tách từ mòn mỏi để góp thành đói mòn đói mỏi có tác dụng gì?
3. Câu thơ “Sớm mai này bà nhóm bếp lên chx?” là lời đối thoại hay độc thoại của nhân vật trữ tình? Vì sao?
4. Viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) làm rõ tình cảm sâu nặng của cháu đối với bà ở khổ thơ trên trong đó có sử dụng một câu bị động (gạch chân dưới câu bị động đó)
5. Hãy nêu tên một tác phẩm khác trong chương trình môn Ngữ Văn cấp THCS cũng viết về tình cảm bà cháu và ghi rõ tên tác giả.Viết một bình luận

Câu hỏi mới