”Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ nên lúc trong biến chất trở nên mặn chát” sử dụng b

”Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ nên lúc trong biến chất trở nên mặn chát”

sử dụng biện pháp tu từ là nhân hóa ở chỗ nàoViết một bình luận

Câu hỏi mới