Đóng vai nhân vật bé Thu kể lại truyện ngắn chiếc lược ngà,có độc thoại nội tâm và lời thoại Mình cảm ơn

Đóng vai nhân vật bé Thu kể lại truyện ngắn chiếc lược ngà,có độc thoại nội tâm và lời thoại

Mình cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới