Mẹ ơi, mẹ bảo quả táo trên cây chín đỏ là nhờ có mặt trời. Thế thì củ cải đỏ lớn lên trong lòng đất vì sao mà đối

Mẹ ơi, mẹ bảo quả táo trên cây chín đỏ là nhờ có mặt trời. Thế thì củ cải đỏ lớn lên trong lòng đất vì sao mà đối

Mẹ ơi, mẹ bảo gà trống gáy thì trời sáng, thể sao gà trống chết rồi mà trời vẫn sáng

Mẹ ơi, mẹ bảo con không nên hỏi mẹ như vậy, vì làm mẹ thì không bao giờ sai. Vậy thì con cũng sẽ không bao giờ sai, vì sau này con cũng sẽ làm mẹ.

Thực hiện các yêu cầu sau:

(Trích Hỏi, Giả Bình An)

Câu 1. (0,25 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính.

Câu 2. (0,25 điểm) Vậy thì con cũng sẽ không bao giờ sai, vì sau này con cũng sẽ làm mẹ xét về cấu tạo thuộc kiểu câu gì?

Câu 3. (0,5 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ. Câu 4. (1,0 điểm) Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới