Viết một đoạn văn khoảng 8 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ Đồng Chí (“Đêm nay … Trăng treo”).

Viết một đoạn văn khoảng 8 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ Đồng Chí (“Đêm nay … Trăng treo”).

(Chú ý không chép mạng )Viết một bình luận

Câu hỏi mới