Phân tích : biểu hiện sức mạnh của tình đồng chí trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu <ko lạc đề nha – biểu hiện và sức mạ

Phân tích : biểu hiện sức mạnh của tình đồng chí trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu
<ko lạc đề nha – biểu hiện và sức mạnh không phải biểu hiện và sức mạnh >Viết một bình luận

Câu hỏi mới