tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai? Cái “cơ sự này” trong đoạn trích là điều gì?

tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai? Cái “cơ sự này” trong đoạn trích là điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới