Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết một bài văn kể lại buổi thăm trường đầy đó. Có sử

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết một bài văn kể lại buổi thăm trường đầy đó. Có sử dụng yếu tố biểu cảm và nghị luận, gạch chân xác định và chỉ rõ các yếu tố đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới