Viết 1 đoạn văn từ 8 đến 10 câu trình bày cảm nhận của em về khổ thơ cuối xủa bài thơ tiểu đội xe không kính của nhà thơ phan

Viết 1 đoạn văn từ 8 đến 10 câu trình bày cảm nhận của em về khổ thơ cuối xủa bài thơ tiểu đội xe không kính của nhà thơ phan tiến duật .
Trong đó có sử dụng 1 phép so sánh chỉ ra phép so sánh
Giúp e với ạ sắp thi cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới