Vì sao nhật đảo chính pháp vào đêm 9/3/1945

Photo of author

Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Đề bài

Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ?

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 89 lý giải.

Lời giải chi tiết

Nhật phải đảo chính Pháp do:

– Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.

– Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước những đòn tiến công dồn dập của quân Anh – Mĩ cả ở trên biển và trên bộ .
– Quân Pháp ở Đông Dương ráo riết sẵn sàng chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại vị thế thống trị cũ .

⟹Mâu thuẫn Nhật – Pháp trở nên gay gắt.

⟹Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương

Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Giải bài tập câu hỏi luận bàn số 3 trang 89 SGK Lịch sử 9

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?

Giải bài tập Bài 1 trang 91 SGK Lịch sử 9

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Giải bài tập Bài 2 trang 91 SGK Lịch sử 9loading

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi tranh luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 9

Lý thuyết Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lý thuyết Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi tranh luận trang 142 SGK Lịch sử 9

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Giải bài tập câu hỏi luận bàn số 1 trang 71 SGK Lịch sử 9

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?

Giải bài tập câu hỏi luận bàn trang 62 SGK Lịch sử 9

Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ pháp vào đêm 9/3/1945?

A. Nhật đang khốn đốn trước những đòn tiến công dồn dập của Anh, Mĩ phe phát xít đang thua to .

B. Nước Pháp được giải phóng, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng tiến đánh giành lại vị thế thống trị cũ .

C. Nhật liên tục thất bai trên mặt trận Thái Bình Dương, quân Đồng minh sắp kéo vào Đông Dương, Nhật cần phải độc chiếm Đông Dương .

Đáp án chính xác

D. nhà nước Nhật nhận trợ giúp nền độc lập của những dân tộc bản địa Đông Dương .

Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

– Đầu năm 1945, Chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào quá trình kết thúc, nước Pháp được giải phóng. nhà nước Đờ-Gôn quay trở lại Pa-ri .- Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn trước đòn tiến công dồn dập của quân Anh – Mĩ cả ở trên biển và trên bộ .- Quân Pháp ờ Đông Dương ráo riết sẵn sàng chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại vị thế thống trị cũ .=> Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm mục đích độc chiếm Đông Dương .

(Nguồn: trang 89 sgk Lịch Sử 9:)

Viết một bình luận