Văn khấn bàn thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

Con xin cung kính lễ lạy :
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát ,
Tam Bảo khắp mười phương ( 3 lần )

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ( 2 lần )

Tri ân:
Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân (1 lạy).

Cầu an:

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an nhàn, thanh thản, niềm hạnh phúc cho cha mẹ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp những chúng sanh hữu tình, vô tình .
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, trợ giúp để chúng con đồng được sự an lành, an nhàn, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 1 lạy ) .

Cầu siêu:

Con cũng thanh tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp .
Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con ,
Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ ,

Cho những vong linh tên:…

Cùng những vong linh mất trong cuộc chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, và vì mọi nguyên do chưa được vãng sanh .
Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp sức để những vong linh được tiếp dẫn về nơi an nhàn, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy )

Sám hối:

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại .
Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp .
Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, từ tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm .
Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con ( 1 lạy ) .

Hồi Hướng/ Phát Nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

Con xin hồi hướng, san sẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân ( tên ) … Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp sức cho con .
Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tổng thể những vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh .
Con nguyện dâng lòng tôn kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 3 lạy ) .

Viết một bình luận