Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

Câu hỏi: 

Vì sao cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại?

A. Do giai cấp tư sản chỉ huy
B. Lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D. Thực hiện triệt để các trách nhiệm của một cuộc cách mạng tư sản

Đáp án đúng D.

Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã triển khai triệt để những trách nhiệm của một của cách mạng tư sản, đó là lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc bản địa, thiết lập nền cộng hòa, tiến công vào thành trì ở đầu cuối của chính sách phong kiến là kinh tế tài chính, xử lý yếu tố ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng mạnh ở Pháp quá trình sau .

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Cuộc cách mạng tư sản pháp là cuộc cách mạng tư sản nổi bật với nhiều ý nghĩa quan trọng :

– Đối với nước Pháp:

Cuộc cách mạng tư sản pháp đã lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.

Cuộc cách mạng tư sản pháp nhằm mục đích xử lý yếu tố ruộng đất cho nông dân .
Cuộc cách mạng tư sản pháp hình thành thị trường dân tộc bản địa thống nhất mở đường cho lực lượng tư bản chủ nghĩa ở Pháp tăng trưởng .
Không chỉ vậy cuộc cuộc cách mạng tư sản pháp còn giúp những cản trở so với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc bản địa thống nhất được hình thành .

– Đối với thế giới:

Cuộc cách mạng tư sản pháp giúp hế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến và phát triển thời bấy giờ .
Cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì nó đã triển khai triệt để những trách nhiệm của một của cách mạng tư sản, đó là lật đổ chính sách phong kiến chuyên chế, thống nhất thị trường dân tộc bản địa, thiết lập nền cộng hòa, tiến công vào thành trì ở đầu cuối của chính sách phong kiến là kinh tế tài chính, xử lý yếu tố ruộng đất theo hướng dân chủ để mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng mạnh ở Pháp quy trình tiến độ sau .
Tuy nhiên cuộc cách mạng vẫn chưa cung ứng được đầy dù quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân dân, vẫn không trọn vẹn xóa bỏ được chính sách phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi .

Viết một bình luận