Sách cổ 100 quẻ xâm quan thánh – Tài liệu text

Sách cổ 100 quẻ xâm quan thánh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (379.35 KB, 111 trang )

XÂM SỐ 1
Đại Kiết
Xâm chữ:
Ngụy ngụy độc lộ hương vận giang
Ngọc điện thiên quan đệ nhứt ban
Phú quý vinh hoa thiên phú nhữ
Phước như Đông Hải, thọ Nam San.
Nghĩa:
Một mình cao bước tới mây giang
Đền ngọc thiên quan nhứt phẩm hàng
Phú quý vinh hoa trời đã định
Phước như Đông Hải, thọ Nam San.
Thánh ý: Công danh toại, phước lộc toàn, kiện đắc lý, bệnh mau mạnh, hôn
nhơn hạp, thai sanh trai, hành nhơn chậm.
*Chiếu nghiệm: có người học trò đi thi, đặng quẻ xâm này đậu được hai
khoa, làm quan ngồi hoài một chỗ chớ không đi xa.
*Cổ nhân: Hớn Cao Tổ nhập quan tranh với ông Hạng Võ.
Lời bàn của dịch giả
Người phước đức, người làm quan hoặc anh học trò xin được xâm này thì tốt,
người thường nhơn, người ít phước đức chiếm được quẻ xâm này không tốt,
chiếm xâm này cầu công danh thì được, một mình hơn người ta và chắc thi
đậu, còn cầu tài thì không đặng, không có tài.

XÂM SỐ 2
Thượng Kiết
Xâm chữ:
Vinh hư tiêu trưởng tổng thiên thời
Tại thử quân đương bá sự nghi
Nhược vấn tiền trình qui túc địa
Cánh tu phan thốn hảo tu vi.

Nghĩa:
Nên hư đắc thất tại nơi trời
Trăm việc từ đây đặng gặp thời
Muốn hỏi tiền trình nơi kết quả
Tu tâm dè dặt toại danh đời.
Thánh ý: Kiện tụng phải hòa, bệnh phải cầu khẩn, công danh có, cầu tài ít,
hôn nhơn tốt, thai sanh gái.
*Chiếu nghiệm: Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, đau
rồi tới chết.
Một người đi đường xa hỏi, chiếm được quẻ xâm này ít bữa về tới.
*Cổ nhân: Trương Tử Phòng đi chơi nơi chỗ xích tòng.
Lời bàn của dịch giả
Tuy xâm thượng kiết chớ không tốt, người chiếm được xâm này phải tích đức
tu nhơn, còn muốn làm việc gì thì phải chậm rãi, đừng lật đật, cuộc phú quí
tại trời định phải làm lành mới được, như việc làm có âm đức thì trời mới cho
mình được việc, còn việc tổn đức thì bỏ đi.

XÂM SỐ 3
Trung Kiết
Xâm chữ:
Y thực tự nhiên sanh xứ hữu
Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm
Bần năng hiếu để tồn trung tín
Phước lộc lai thành họa bất xâm.
Nghĩa:
Cơm áo đâu đâu có tự nhiên
Khuyên người chớ có nhọc lòng phiền
Gìn lòng hiếu để cùng trung tín
Phước lộc đến rồi họa phải thuyên.

Thánh ý: Danh lợi ít, kiện phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh, cầu tài bình
bình, hôn nhân phải cẩn thận thì sau khỏi lo.
*Chiếu nghiệm: Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cái
tài của mình ra mà tranh đấu thì được việc và có y lộc tại xứ mình chẳng cần
lo lắng nhiều.
*Cổ nhân: Cổ Nghi gặp ông Hớn Văn Đế.
Lời bàn của dịch giả
Tuy xâm trung kiết chớ không tốt, ý xâm bảo phải thủ phận tùy duyên, mình
có lo đến hết sức rồi cũng vô ích. Giàu sang trời định trước, có cầu cũng
không được. Bằng cầu quá càng thêm đau rầu, cứ làm theo lẽ trời thì trời mới
giúp cho mình, tự nhiên phước đến thì họa phải đi.

XÂM SỐ 4
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Khứ niên bá sự khả tương nghi
Nhược đáo kim niên thời vận suy
Hảo bả biện lương cao thần Phật
Mạc giao phước tọa hối vô tri.
Nghĩa:
Năm rồi trăm việc đặng tươn nghi
Sánh lại năm nay thời vận suy
Đốt nén hương nguyền trời với Phật
Kẻo tiêu phước hối muộn thì nguy.
Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, hôn nhơn khó thành, kiện thất,
bệnh khó mạnh, đi đường ít may, muốn cầu kiết phải khẩn nguyện trời Phật.
*Chiếu nghiệm: Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi, sau
đau nặng, chiếm quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương, kế chết.
*Cổ nhân: Tiểu Tần Vương ba lần qua sông.

Lời bàn của dịch giả
Ý xâm bảo mình phải thối, việc cầu đây chớ để sau rồi ăn năn không kịp, nếu
không lo xa tránh thì hối ngộ không kịp, vận suy rồi phải tu và lạy trời Phật
rồi mới có tiền hung hậu kiết.

XÂM SỐ 5
Trung bình
Xâm chữ:
Tử hữu tam ban bất tự do
Môn đình tiêu tác lãnh như thu
Nhược phùng ngưu, thử giao thừa nhựt
Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu.
Nghĩa:
người nay ba việc chẳng bằng lòng
Vắng lạnh mùa thu vận bất thông
Bằng nếu gặp nhằm ngày Tý, Sửu
Phỉ tình muôn việc thảy đều xong.
Thánh ý: Tài hao, công danh chậm, kiện thưa tiền hung hậu kiết, bệnh gặp
thầy, hôn nhơn phải xét đi xét lại, hành nhơn gần về, gặp ngày Tý, ngày Sửu
xấu hóa tốt, làm quan có điềm dời chỗ, y thực có văn thơ động, qua đầu mùa
xuân thì tốt.
*Chiếu nghiệm: Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này đi thi ba
lần ba nơi mới thi đậu, nhằm ngày Tý hay ngày Sửu.
*Cổ nhân: Lữ Mông chánh thủ khổn.
Lời bàn của dịch giả
Ý xâm bảo đừng có bôn chôn, lật đật vì tại mạng của mình phải đợi thời muôn
việc mới đặng tốt. Khi vận tới thì hạnh thông, chừng thời vận tới thì có phong
thơ hoặc tờ giấy chi đem lại, thì là thời đỏ và phát, không cầu cũng đặng, như
việc mình làm không hợp ý mình thì thôi, phải nhẫn nại, nhịn thua rồi sau mới

tốt và có nhiều điều lợi, nếu như nhằm ngày Tý, Sửu hoặc tháng Tý, Sửu thì
đặng hanh thông

XÂM SỐ 6
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Hà lao cổ sắc cánh suy sanh
Thốn bộ như đăng vạn lý tình
Bỉ thử hoài nghi bất tương tính
Hữu tương tư ý ức mang tình.
Nghĩa:
To nhỏ tiếng đờn cũng nhọc công
Bước đường muôn dặm mõi càng trông
Đó đây chưa chắc sao nên việc
Mưu vọng bất thành có chớ mong.
Thánh ý: Công danh không có, tài hao, bịnh khó mạnh, sanh sản e có lo sợ,
hôn nhơn khó thành, kiện còn lâu, phải hòa, người đi đường chậm về.
*Chiếu nghiệm: công danh thì có nhiều việc không bằng lòng, không vừa ý,
phàm muốn việc gì cũng trắc trở.
*Cổ nhân: Tương Như quờn bích qui Triệu.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, xin nhằm xâm này phải biết hết các việc, đừng có hỏi, đừng có làm
nữa, các mưu sự gì cũng khó thành, phải dè dặt lắm mới đặng, làm sự gì phải
cẩn thận, kín đáo mới khỏi uổng công mình. Chiếm đặng xâm này nếu đi thi
sẽ rớt, trăm chuyện gì cũng đừng nghe ai hết, mình muốn hiệp mà nó không
hiệp, muốn tròn mà nó không tròn, mình phải luôn luôn giữ mình, đừng tin
người khác mà bị gạt, đừng rối trí, phải bình tĩnh đừng làm gì nữa, phải thôi,
phải nghỉ.

XÂM SỐ 7
Đại Kiết
Xâm chữ:
Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanh
Hựu ngộ chơn tiên vi chủ manh
Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc
Nhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành.
Nghĩa:
Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh
Lại gặp tiên gia chỉ dẫn rành
Luyện thuốc trường sanh trong động đá
Một mai nhẹ buớc tới mây xanh.
Thánh ý: Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầu
con đặng, kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp.
*Chiếu nghiệm: Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn,
chiếm xâm này thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ.
*Cổ nhân: Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên.
Lời bàn của dịch giả
Xâm tốt, hỏi về công danh phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắc
đậu, người buôn bán thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm,
hỏi về bệnh thì khò, phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người có
nhiều phước đức mới qua khỏi, nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnh
được, bằng không ắt khó mạnh, không có sự huyền hoặc không chắc đâu, có
quí nhơn giúp đỡ sợ cũng không được lâu dài.

XÂM SỐ 8
Thượng Thượng
Xâm chữ:

Niên lai canh giá khổ vô thâu
Kim tuế điền thù định hữu thu
Huống ngộ thái bình vô sự nhựt
Sĩ nông công cổ bá vô ưu.
Nghĩa:
Năm rồi cày đất thất mùa màng
Thu định năm nay ruộng mở mang
Lại gặp thái bình vô sự cả
Sĩ nông công cổ được an nhàn.
Thánh ý: Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầu
con sẽ đặng con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến,
gặp ngày hoặc tháng Dậu, Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm.
*Chiếu nghiệm: Muốn làm việc gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặng
việc.
*Cổ nhân: Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa.
Lời bàn của dịch giả
Xâm này tiền hung hậu kiết, công danh và kiện thưa qua tới mùa thu mới
được việc. Bấy lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phải
gìn giữ và thủ thành thì mới có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo sau
mừng được yên.

XÂM SỐ 9
Đại Kiết
Xâm chữ:
Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng An
Thường bả lăng hoa tử tế khán
Kiến thiết văn thơ tương nhập cảnh
Kim chiêu hỉ sắc thượng my đoan.
Nghĩa:

Mỏi trông tin tức ngóng Tràng An
Hằng năm nhánh hoa xem kỷ càng
Trông thấy văn thơ đã đến cửa
Mặt mày vui vẻ rất hân hoan.
Thánh ý: Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai,
hôn nhơn hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, làm việc gì trong ba ngày
mới có tin tức.
*Chiếu nghiệm: có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khi
chiếm được quẻ xâm này trong ba ngày có tin về.
*Cổ nhân: Tống Thái Tổ trần kiều tức vị.
Lời bàn của dịch giả
Tuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, buôn bán không
đặng, về ban đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, có
tiếng mà không thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn thận mới được,
mà mưu sự gì còn lâu mới gặp..

Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ có
một việc là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., còn
làm một việc gì đã lâu rồi mà lòng hết sức mong đợi thì có tin mừng.

XÂM SỐ 10
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suy
Hà tu tỏa ngỏa cộng toản qui
Trực giao tùng kiến nhựt dương phục
Thi khải cầu thần tượng Phật trì.
Nghĩa:

Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy
Nào cầu bói hỏi nữa làm chi
Chờ qua Đông chí hay tin đến
Cầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì.
Thánh ý: danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hành
nhơn chậm về, bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sống
phải cầu thần giúp.
*Chiếu nghiệm: Một người học trò thi không đậu.
*Cổ nhân: tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng thay đổi chi hết, phải
thủ cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro, bệnh tật liên miên, nên phải cẩn
thận tỉnh táo cầu khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưu
vọng mới đặng thành. Người ác nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếm
được xâm này thiò phải mau mau cải lỗi bằng không ắt có họa đến.

XÂM SỐ 11
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Kim niên hảo sự nhứt phiên tân
Phú quý vinh hoa cốt nhữ thân
Thùy đạo cơ quan nan liệu sử
Đáo đầu độc lập chuyển thương thần.
Nghĩa:
Mọi việc năm nay trước tốt tươi
Vinh hoa phú quí hiển thân người
Cơ trời xoay đổi nào ai biết
Sau rốt khổ tâm cũng tại trời.
Thánh ý: Công danh không đặng, tài lộc ít, kiện bất lợi, bệnh hung, hành

nhơn trắc trở chưa về, việc chi cũng đừng bàn tính với ai, e phản phúc, hôn
nhơn không đặng tốt, mạng vận dầu cò tốt cũng không vừa ý, có sự hung ẩn ở
trong.
*Chiếu nghiệm: Học trò đi thi mà chiếm được quẻ xâm này thì không đậu,
trở về không có xe cộ nên phải đi bộ về nhà.
*Cổ nhân: Hàn Tín công lao bất cữu
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, chiếm được xâm này thì phải dè dặt, cẩn thận việc chi xảy ra thì
thấy họa, có được việc cũng khổ tâm mà không ích chi cho mình hết. Nếu như
cố công làm việc ấy thì nữa đường ắt bị phế bỏ, vậy phải canh cải mới có tài

lộc, và muốn làm gì thì đừng cho người khác biết công việc của mình làm,
cầu công danh thì hưởng không được lâu dài.
Xuất hành bất lợi, cầu bịnh không tốt.

XÂM SỐ 12
Trung bình
Xâm chữ:
Vinh quy kỳ vọng tại xuân tiền
Thùy liệu thu lai hựu bất nhiên
Trực ngộ thành gian quới công tử
Nhứt sanh hoạt kế thỉ an toàn.
Nghĩa:
Mùa đông vọng tính việc vinh sang
Ngờ lại thu sang chẳng vẹn toàn
Bằng gặp quới nhơn người giúp đở
Toan lo mới được trọn đời an.
Thánh ý: Công danh chậm, tài chưa có, bịnh phải đổi thầy, kiện phải thôi,

hành nhơn về, thai sinh trai, làm ăn buôn bán thì phải dùng người bán lân cận
với mình, kiện thưa thì qua tới mùa thu mới thấy tin tức, chớ nghe kẻ nói
xàm, có người quế nhơn ở giúp mình thì mới khá được, làm việc chi lớn phải
đợi qua xuân tới.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò hỏi việc trọn đời, chiếm được xâm này lâu
rồi mà chưa được danh phận, sau qua quận Hoài thăm một ông quan kia mới
gặp một người khách ở phương Tây nhà Đại Thanh dang tay giúp đỡ mới
được công danh.
*Cổ nhân: Tô Võ chăn dê.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, cầu gì cũng vô ích, khó khăn phải cẩn thận chờ thời, mưu vọng rất
mới đặng thông.

XÂM SỐ 13
Trung bình
Xâm chữ:
Quân kim Canh Giáp vị hanh thông
Thả hướng giang đầu tác điếu ông
Ngọc thố tùng sanh ưng phát tích
Vạn nhơn đầu thượng sánh anh hùng.
Nghĩa:
Gặp Canh Giáp vận chưa hanh thông
Câu cá đợi thời tựa bực sông
Ngày Mẹo là ngày người phát đạt
Trước muôn người rõ mặt anh hùng.
Thánh ý: Ngày Canh, ngày Giáp thì không khá, ngày Mẹo thì phát đạt lợi và
danh, bịnh chậm mạnh, kiện đặng mà lâu, hành nhơn về, gặp ngày Mẹo thì
tốt, gặp ngày Canh và ngày Giáp thì chẳng hay chút nào.
*Chiếu nghiệm: Một người đi thi chiếm được xâm này thi không đậu lại còn

mắc tai họa mà chết, anh học trò đi thi gặp năm Giáp ngũ, hoặc tháng tuổi
Giáp ngũ thì đoán rằng thi đậu.
*Cổ nhân: Ông Khương Thượng câu cá sông Vị.
Lời bàn của dịch giả
Xâm không tốt phải chờ thời, chờ năm tháng ngày giờ Mẹo thì tốt, phải giữ
mình cẩn thận thì khỏi họa mà gặp phước. Thời chưa tới phải thủ cựu, chờ sau
rất lâu rồi mới có người giúp đở đặng việc. Mình đừng tham, đừng giận, đừng
ghét, để tự nhiên mới có phước.
Ý xâm nói người quân tử bị nạn 15 năm rồi sau mới phát đạt.

XÂM SỐ 14
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Nhứt kiến giai nhơn tiện hỉ hoan
Thùy tri khứ hậu hữu đa đoan
Nhơn tình lãnh hưỡn quân hưu nhã
Lịch hiệp ứng tri hành bộ nan.
Nghĩa:
Vừa thấy giai nhơn đã đẹp lòng
Nào hay sau có việc long đong
Nhơn tình lãnh hoãn người đừng với
Đường khó từng đi mới rõ thông.
Thánh ý: Bịnh chưa an, kiện phản phúc, có thai sanh gái, hành nhơn chưa về
e gặp việc trắc trở, trước hiệp sau tan, trước mừng sau buồn, trước dễ sau khó,
danh lợi thất.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò vì cha mẹ muốn cầu hôn xin quẻ xâm này
sau bị chuyện giàu nghèo mà tương cách nhau, bởi không tiền nên chưa đủ 6
lễ, anh học trò ăn năn.
*Cổ nhân: Quách Què mến chị Dương Nguyệt Anh.

Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu, cầu danh không được, cầu hòa không được, bệnh sợ chết phải uống
thuôc nhiều mới được. Muôn việc đều trước dễ sau khó, việc chi làm ra rồi
nữa chừng cũng hư, chiếm được quẻ xâm này e trong nhà có chuyện rầy rà
họa tai tới luôn, bà con nó cũng muốn gia oán cho mình. Thánh ý nói, khác
nào như cái bông rụng mà làm sao nó nguyên lại được. Thế tình nhiều chuyện

phản phúc mình phải cẩn thận dè dặt là cái mưu của mình. Đừng tin người ta
hối ngộ không kịp, phải lo sợ.

XÂM SỐ 15
Trung bình
Xâm chữ:
Lưỡng gia môn hộ các tương đương
Bất thị nhơn duyên mạc đáo lương
Trực đáo xuân phong hảo tiêu tức
Khước điều cầm sắc hướng loan phòng
Nghĩa:
Đôi bên nhà cửa sánh cùng nhau
Chẳng phải nhơn duyên chớ ước ao
Chỉnh đợi mùa xuân điềm ứng tốt
Vợ chồng hòa thuận hiệp cùng nhau.
Thánh ý: Hôn nhơn chưa hiệp, kiện chưa xử, danh lợi chậm, phòng khẩu
thiệt, có thai đẻ khó, đợi qua mùa xuân làm việc chi cũng khá.
*Chiếu nghiệm: Một người đi buôn qua nước Sở buôn bán, chiếm được quẻ
xâm này thì tính qua mùa thu ắt trở về đến nơi, không dè mắc việc cản trở nên
qua mùa xuân mới về đến nhà.
*Cổ nhân: Trương Quan Thoại mến chị Lan Anh.

Lời bàn của dịch giả
Chiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời vì trăm việc khó hòa, khó nên
phòng ngày sau có chuyện lo rầu nó tới mà e có sự rủi ro, phòng khẩu thiệt,
thị phi, e trong cốt nhục có sự lộn xộn.
Muốn việc chi thì danh bất thành, lợi bất tựu, dầu mình làm lớn mà khổ thân
vô ích, chờ vật đổi sao dời thì mới được việc. Chỗ mình muốn mà không

đặng, đợi có việc khác thì được. Đợi qua năm Dần, Mẹo, mùa thu xấu, qua
mùa xuân mới nên việc.

XÂM SỐ 16
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Vạn sự vưu vưu nan biện minh
Bất như túc liễu thả qui canh
Bàn nhơn phiến hoặc quân hưu thính
Thử sự đương mưu thân đệ huynh.
Nghĩa:
Quan sự gay go khó rõ hay
Chẳng bằng thôi dứt trở về cày
Người ngoài xúi giục đừng tin tưởng
Huynh đệ trong thân phải tỏ bày.
Thánh ý: Kiện khó nên, hòa là quí, danh lợi không có, hôn nhơn khó thành,
bệnh phải cầu khẩn, tài chớ tham phòng người gạt.
*Chiếu nghiệm: Một người học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt, sau
người em thi đậu nói giùm cho người anh mới nên việc.
*Cổ nhân: Vương Tường hiếu thảo, xuống tuyết kiếm cá cho mẹ ăn.
Lời bàn của dịch giả

Xâm xấu, bình địa nổi phong ba (không có mà nó làm cho có vì nó âm mưu
làm loạn), đừng nghe lời người ta nói, nếu mình tin thì mắc lưới rập, mau phải
bỏ việc mình muốn làm, trăm việc làm cũng không đặng, mau phải kêu anh
em lại một hội mà tính giùm cho mình, đừng than thân trách phận, phải dè
dặt, phải đợi thời chờ chừng nào gặp thật là quí nhơn dìu dắt mới đặng.

XÂM SỐ 17
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Điền viên gia quán hảo thương lương
Sự đáo công đình bỉ thử thương
Túng thử cơ quan đồ đắc thắng
Đinh vi hậu thế tử tôn vương.
Nghĩa:
Ruộng vườn thiệt giá phải lo lường
Gặp kiện đến quan khó tỏ tường
Dầu tính cơ mưu toan đặng thắng
Thì sau con cháu bị tai ương.
Thánh ý: Kiện thất lý, danh lợi không có, hành nhơn chưa về e có trắc trở,
bịnh phải cẩn thận và cầu khẩn, cứ ngay thật mà ở.
*Chiếu nghiệm: Người buôn bán gạo gặp năm sụt giá.
*Cổ nhân: Thạch Sùng bị nạn.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu lắm muôn việc đều trắc trở, có sự ngăn cản, có kẻ lập mưu kế hại
mình. Công việc chi cũng bỏ đi đừng làm nữa, phải thối bộ lại, phải giữ mình,
thủ phận thì mới được bình an, còn như rán sức mà làm được việc đi nữa thì
ngày sau con cháu sẽ bị thiệt hại.

XÂM SỐ 18
Trung bình
Xâm chữ:
Tri quân chỉ nghỉ thị không hoa
Để sự mang mang vi hữu nhai
Lao bã khước ngần đạp thật địa
Thiện vi thiện ứng vĩnh vô sai.
Nghĩa:
Người đừng toan nghỉ chuyện mênh mông
Những chuyện mịt mờ chớ có trông
Gắng chí nương theo đường lối cũ
Làm lành lành trả luật thiên công.
Thánh ý: Danh lợi khó cầu, phải làm lành rốt sau mới có, bịnh cầu thầy,
đừng kiện thưa, hành nhơn chậm về.
*Chiếu nghiệm: Đạo sĩ gặp giặc, muốn trốn giặc, chiếm được quẻ xâm này
bèn ẩn trong đám cỏ đặng ẩn giặc nên khỏi bị bắt. Người bị kiện chiếm được
quẻ xâm này thì ắt chẳng phải ra chốn nha môn thưa kiện liền liền.
*Cổ nhân: Mạnh Thường Quân chiêu hiền.
Lời bàn của dịch giả
Chiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời và phải làm lành đặng cầu phước,
phải ở ngay thẳng chậm rãi ngày sau tốt, bằng dục tốc thì bất đạt, bổn phận
phải dè dặt, chớ vọng tưởng sự gì quấy mà bị tai họa.
Danh lợi thất thì mau, còn nên thì khó, tài chưa đặng nếu có cầu nhọc công vô
ích, bịnh phải cầu thần mới được mạnh.

XÂM SỐ 19
Thượng Kiết
Xâm chữ:
Tha tử tùng lai vị đắc thời

Kim niên trình vận khoa tương nghi
Đinh cầu động tác đồ như ý
Hòa hiệp hôn nhơn đặng quý nhi
Nghĩa:
Buổi trước thương người chẳng gặp thời
Năm nay vận tốt đã đến nơi
Việc làm sắp đặt đều như ý
Chồng vợ hiệp hòa con cháu đông.
Thánh ý: Danh lợi toại, hôn nhơn hạp, kiện đắc lý, thai sanh trai, hành nhơn
về, bình yên qua mùa thu cầu chi đặng nấy.
*Chiếu nghiệm: Một anh học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt
*Cổ nhân: Lưu Trí Viễn gặp vợ (là bà Nhạc Thị).
Lời bàn của dịch giả
Xâm tầm thưòng, làm việc chi nhỏ thì được tốt, việc lớn thì khó nên, e không
đặng. Bằng làm việc chi nhỏ mà công bình thì ban đầu khó một chút sau dễ
lắm và được toại ý. Ngày mà mình đắc ý thì không được, cái chỗ mình vô ý
mà đặng việc. Trăm việc chi đừng luận là cao thấp, hoặc sang hèn thì mới có
hòa hiệp được. Đợi qua mùa thu thì vô quan đắc quan, vô tử đắc tử. Buôn bán
được, cầu hôn được, công danh còn xa, bịnh được an. Đi thi sợ rớt, phải dè
dặt lắm mới được.

XÂM SỐ 20
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Nhứt sanh tâm sự hướng thi luân
Thập bát nan đầu thuyết dữ quân
Thế sự tận cùng lưu thủy khứ
Công danh phú quý đẳng phù vân.
Nghĩa:

Một đời tâm sự luận cùng ai
Mười tám nạn đầu nói gã hay
Thế sự đời này như bọt nước
Công danh phú quý tợ mây bay.
Thánh ý: Kiện khó, đừng kiện thì tốt, danh lợi khó cầu, đi đường sông,
đường biển sợ bị chết trôi, hành nhơn chưa về, bịnh phải cầu thầy, phải lựa
thầy giỏi và cần uống thuốc, khó mạnh, hôn nhơn nghi ngại, muốn làm việc
chi phải chờ thời.
*Chiếu nghiệm: Một người chủ chiếm quẻ xâm này sau tôi tớ đi hết.
*Cổ nhân: Nghiêm Tử Lăng đăng đàng bái tướng làm quân sư sau đi tu.
Lời bàn của dịch giả
Xâm không có quí nhơn giúp, việc chi cũng phải dè dặt cẩn thận, trăm việc dù
có đặng đi nữa rồi sau nó cũng khó thành được, sợ e có hung sự, nếu có người
quới nhơn giúp thì hung sự mới được an. Thánh ý nói chẳng khác nào đi tới
chỗ hung địa, có nhiều chuyện phản phúc, trắc trở lắm, vậy thì phải lo làm
lành làm phước, rồi thủng thẳng sau mới có thần phò trợ.

XÂM SỐ 21
Hạ Hạ
Xâm chữ:
Giả quân túc tích kiết thành oan
Kim nhựt tương phùng na đắc duyên
Hảo bả kinh văn đa phúng tụng
Kỳ cầu hộ nôi bảo thuyền quyên.
Nghĩa:
Vì người kiếp trước kết oan khiên
Tuy gặp mặt nào đâu phải duyên
Kinh tụng cho nhiều lo niệm Phật
Cầu cho con mạnh vợ chồng yên.

Thánh ý: Làm không nên việc, bệnh có oan nghiệt, phải cầu thuốc cầu thần
thì đặng mạnh, kỵ xuất hành, kiện đắc lý, người đi chưa về, cầu tài chưa đặng,
hôn nhơn khó hiệp. Trước nữa tháng là từ ngày mùng 4 đến ngày 14 mà xin
nhằm xâm này thì khó nên việc mà gặp nhiều điều thị phi với đàn bà. Sau nữa
tháng là ngày 15 tới 30 chiếm được xâm này thì được bình an vô sự.
*Chiếu nghiệm: Có một chủ tiệm cầm đồ vợ có bệnh chiếm được quẻ xâm
này, người vợ bịnh thình lình nói rằng: Ta đời trước là người ăn trộm được
của gửi cho người, nên nay đến đây mà hưởng của người, người mau đốt
hương cầu trời thì tự nhiên bịnh lành.
*Cổ nhân: Tôn Tẩn, Bàng Quyên đấu trí kết nên cừu.
Lời bàn của dịch giả
Xâm xấu không đặng gì hết, việc hay biến rối loạn, phải dè dặt e sau có bệnh
ngặt nghèo, phải phòng có sự hao tài tốn của lại thêm có chuyện buồn rầu.

Nghĩa : Nên hư đắc thất tại nơi trờiTrăm việc từ đây đặng gặp thờiMuốn hỏi tiền trình nơi kết quảTu tâm dè dặt toại danh đời. Thánh ý : Kiện tụng phải hòa, bệnh phải cầu khẩn, công danh sự nghiệp có, cầu tài ít, hôn nhơn tốt, thai sanh gái. * Chiếu nghiệm : Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, đaurồi tới chết. Một người đi đường xa hỏi, chiếm được quẻ xâm này ít bữa về tới. * Cổ nhân : Trương Tử Phòng đi chơi nơi chỗ xích tòng. Lời bàn của dịch giảTuy xâm thượng kiết chớ không tốt, người chiếm được xâm này phải tích đứctu nhơn, còn muốn thao tác gì thì phải chậm rãi, đừng lật đật, cuộc phú quítại trời định phải làm lành mới được, như việc làm có âm đức thì trời mới chomình được việc, còn việc tổn đức thì bỏ đi. XÂM SỐ 3T rung KiếtXâm chữ : Y thực tự nhiên sanh xứ hữuKhuyến quân bất dụng khổ lao tâmBần năng hiếu để tồn trung tínPhước lộc lai thành họa bất xâm. Nghĩa : Cơm áo đâu đâu có tự nhiênKhuyên người chớ có nhọc lòng phiềnGìn lòng hiếu để cùng trung tínPhước lộc đến rồi họa phải thuyên. Thánh ý : Danh lợi ít, kiện phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh, cầu tài bìnhbình, hôn nhân gia đình phải cẩn trọng thì sau khỏi lo. * Chiếu nghiệm : Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cáitài của mình ra mà tranh đấu thì được việc và có y lộc tại xứ mình chẳng cầnlo lắng nhiều. * Cổ nhân : Cổ Nghi gặp ông Hớn Văn Đế. Lời bàn của dịch giảTuy xâm trung kiết chớ không tốt, ý xâm bảo phải thủ phận tùy duyên, mìnhcó lo đến rất là rồi cũng vô ích. Giàu sang trời định trước, có cầu cũngkhông được. Bằng cầu quá càng thêm đau rầu, cứ làm theo lẽ trời thì trời mớigiúp cho mình, tự nhiên phước đến thì họa phải đi. XÂM SỐ 4H ạ HạXâm chữ : Khứ niên bá sự khả tương nghiNhược đáo kim niên thời vận suyHảo bả biện lương cao thần PhậtMạc giao phước tọa hối vô tri. Nghĩa : Năm rồi trăm việc đặng tươn nghiSánh lại năm nay thời vận suyĐốt nén hương nguyền trời với PhậtKẻo tiêu phước hối muộn thì nguy. Thánh ý : Công danh không đặng, tài lộc ít, hôn nhơn khó thành, kiện thất, bệnh khó mạnh, đi đường ít may, muốn cầu kiết phải khẩn nguyện trời Phật. * Chiếu nghiệm : Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi, sauđau nặng, chiếm quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương, kế chết. * Cổ nhân : Tiểu Tần Vương ba lần qua sông. Lời bàn của dịch giảÝ xâm bảo mình phải thối, việc cầu đây chớ để sau rồi ăn năn không kịp, nếukhông lo xa tránh thì hối ngộ không kịp, vận suy rồi phải tu và lạy trời Phậtrồi mới có tiền hung hậu kiết. XÂM SỐ 5T rung bìnhXâm chữ : Tử hữu tam ban bất tự doMôn đình tiêu tác lãnh như thuNhược phùng ngưu, thử giao thừa nhựtVạn sự hồi xuân bất dụng ưu. Nghĩa : người nay ba việc chẳng bằng lòngVắng lạnh mùa thu vận bất thôngBằng nếu gặp nhằm mục đích ngày Tý, SửuPhỉ tình muôn việc thảy đều xong. Thánh ý : Tài hao, công danh sự nghiệp chậm, kiện thưa tiền hung hậu kiết, bệnh gặpthầy, hôn nhơn phải xét đi xét lại, hành nhơn gần về, gặp ngày Tý, ngày Sửuxấu hóa tốt, làm quan có điềm dời chỗ, y thực có văn thơ động, qua đầu mùaxuân thì tốt. * Chiếu nghiệm : Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này đi thi balần ba nơi mới thi đậu, nhằm mục đích ngày Tý hay ngày Sửu. * Cổ nhân : Lữ Mông chánh thủ khổn. Lời bàn của dịch giảÝ xâm bảo đừng có bôn chôn, lật đật vì tại mạng của mình phải đợi thời muônviệc mới đặng tốt. Khi vận tới thì hạnh thông, chừng thời vận tới thì có phongthơ hoặc tờ giấy chi đem lại, thì là thời đỏ và phát, không cầu cũng đặng, nhưviệc mình làm không hợp ý mình thì thôi, phải nhẫn nại, nhịn thua rồi sau mớitốt và có nhiều điều lợi, nếu như nhằm mục đích ngày Tý, Sửu hoặc tháng Tý, Sửu thìđặng hanh hao thôngXÂM SỐ 6H ạ HạXâm chữ : Hà lao cổ sắc cánh suy sanhThốn bộ như đăng vạn lý tìnhBỉ thử không tin bất tương tínhHữu tương tư ý ức mang tình. Nghĩa : To nhỏ tiếng đờn cũng nhọc côngBước đường muôn dặm mõi càng trôngĐó đây chưa chắc sao nên việcMưu vọng bất thành có chớ mong. Thánh ý : Công danh không có, tài hao, bịnh khó mạnh, sanh sản e có thấp thỏm, hôn nhơn khó thành, kiện còn lâu, phải hòa, người đi đường chậm về. * Chiếu nghiệm : công danh sự nghiệp thì có nhiều việc không bằng lòng, không vừa lòng, phàm muốn việc gì cũng trắc trở. * Cổ nhân : Tương Như quờn bích qui Triệu. Lời bàn của dịch giảXâm xấu, xin nhằm mục đích xâm này phải biết hết những việc, đừng có hỏi, đừng có làmnữa, những mưu sự gì cũng khó thành, phải dè dặt lắm mới đặng, làm sự gì phảicẩn thận, kín kẽ mới khỏi uổng công mình. Chiếm đặng xâm này nếu đi thisẽ rớt, trăm chuyện gì cũng đừng nghe ai hết, mình muốn hiệp mà nó khônghiệp, muốn tròn mà nó không tròn, mình phải luôn luôn giữ mình, đừng tinngười khác mà bị gạt, đừng rối trí, phải bình tĩnh đừng làm gì nữa, phải thôi, phải nghỉ. XÂM SỐ 7 Đại KiếtXâm chữ : Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanhHựu ngộ chơn tiên vi chủ manhChỉ nhục đơn thành tọa nham cốcNhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành. Nghĩa : Tiên phong đạo cốt vốn trời sanhLại gặp tiên gia hướng dẫn rànhLuyện thuốc trường sanh trong động đáMột mai nhẹ buớc tới mây xanh. Thánh ý : Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầucon đặng, kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp. * Chiếu nghiệm : Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn, chiếm xâm này thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ. * Cổ nhân : Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên. Lời bàn của dịch giảXâm tốt, hỏi về sự nghiệp phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắcđậu, người kinh doanh thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm, hỏi về bệnh thì khò, phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người cónhiều phước đức mới qua khỏi, nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnhđược, bằng không ắt khó mạnh, không có sự huyền hoặc không chắc đâu, cóquí nhơn trợ giúp sợ cũng không được vĩnh viễn. XÂM SỐ 8T hượng ThượngXâm chữ : Niên lai canh giá khổ vô thâuKim tuế điền thù định hữu thuHuống ngộ thái bình vô sự nhựtSĩ nông công cổ bá vô ưu. Nghĩa : Năm rồi cày đất thất mùa màngThu định năm nay ruộng mở mangLại gặp thái bình vô sự cảSĩ nông công cổ được an nhàn. Thánh ý : Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầucon sẽ đặng con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến, gặp ngày hoặc tháng Dậu, Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm. * Chiếu nghiệm : Muốn thao tác gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặngviệc. * Cổ nhân : Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa. Lời bàn của dịch giảXâm này tiền hung hậu kiết, công danh sự nghiệp và kiện thưa qua tới mùa thu mớiđược việc. Bấy lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phảigìn giữ và thủ thành thì mới có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo saumừng được yên. XÂM SỐ 9 Đại KiếtXâm chữ : Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng AnThường bả lăng hoa tử tế khánKiến thiết văn thơ tương nhập cảnhKim chiêu hỉ sắc thượng my đoan. Nghĩa : Mỏi trông tin tức ngóng Tràng AnHằng năm nhánh hoa xem kỷ càngTrông thấy văn thơ đã đến cửaMặt mày vui tươi rất hân hoan. Thánh ý : Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai, hôn nhơn hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, thao tác gì trong ba ngàymới có tin tức. * Chiếu nghiệm : có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khichiếm được quẻ xâm này trong ba ngày có tin về. * Cổ nhân : Tống Thái Tổ trần kiều tức vị. Lời bàn của dịch giảTuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, kinh doanh khôngđặng, về khởi đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, cótiếng mà không thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn trọng mới được, mà mưu sự gì còn lâu mới gặp .. Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ cómột việc là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., cònlàm một việc gì đã lâu rồi mà lòng rất là mong đợi thì có tin mừng. XÂM SỐ 10H ạ HạXâm chữ : Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suyHà tu tỏa ngỏa cộng toản quiTrực giao tùng kiến nhựt dương phụcThi khải cầu thần tượng Phật trì. Nghĩa : Bệnh hoạn liên miên mạng vận suyNào cầu bói hỏi nữa làm chiChờ qua Đông chí hay tin đếnCầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì. Thánh ý : danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hànhnhơn chậm về, bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sốngphải cầu thần giúp. * Chiếu nghiệm : Một người học trò thi không đậu. * Cổ nhân : tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật. Lời bàn của dịch giảXâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng đổi khác chi hết, phảithủ cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro đáng tiếc, bệnh tật liên miên, nên phải cẩnthận tỉnh táo cầu khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưuvọng mới đặng thành. Người ác nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếmđược xâm này thiò phải mau mau cải lỗi bằng không ắt có họa đến. XÂM SỐ 11H ạ HạXâm chữ : Kim niên hảo sự nhứt phiên tânPhú quý vinh quang cốt nhữ thânThùy đạo cơ quan nan liệu sửĐáo đầu độc lập chuyển thương thần. Nghĩa : Mọi việc năm nay trước tốt tươiVinh hoa phú quí hiển thân ngườiCơ trời xoay đổi nào ai biếtSau rốt khổ tâm cũng tại trời. Thánh ý : Công danh không đặng, tài lộc ít, kiện bất lợi, bệnh hung, hànhnhơn trắc trở chưa về, việc chi cũng đừng bàn tính với ai, e phản phúc, hônnhơn không đặng tốt, mạng vận dầu cò tốt cũng không vừa lòng, có sự hung ẩn ởtrong. * Chiếu nghiệm : Học trò đi thi mà chiếm được quẻ xâm này thì không đậu, trở về không có xe cộ nên phải đi bộ về nhà. * Cổ nhân : Hàn Tín công lao bất cữuLời bàn của dịch giảXâm xấu, chiếm được xâm này thì phải dè dặt, cẩn trọng việc chi xảy ra thìthấy họa, có được việc cũng khổ tâm mà không ích chi cho mình hết. Nếu nhưcố công thao tác ấy thì nữa đường ắt bị phế bỏ, vậy phải canh cải mới có tàilộc, và muốn làm gì thì đừng cho người khác biết việc làm của mình làm, cầu sự nghiệp thì hưởng không được vĩnh viễn. Xuất hành bất lợi, cầu bịnh không tốt. XÂM SỐ 12T rung bìnhXâm chữ : Vinh quy kỳ vọng tại xuân tiềnThùy liệu thu lai hựu bất nhiênTrực ngộ thành gian quới công tửNhứt sanh hoạt kế thỉ bảo đảm an toàn. Nghĩa : Mùa đông vọng tính việc vinh sangNgờ lại thu sang chẳng vẹn toànBằng gặp quới nhơn người giúp đởToan lo mới được trọn đời an. Thánh ý : Công danh chậm, tài chưa có, bịnh phải đổi thầy, kiện phải thôi, hành nhơn về, thai sinh trai, làm ăn kinh doanh thì phải dùng người bán lân cậnvới mình, kiện thưa thì qua tới mùa thu mới thấy tin tức, chớ nghe kẻ nóixàm, có người quế nhơn ở giúp mình thì mới khá được, thao tác chi lớn phảiđợi qua xuân tới. * Chiếu nghiệm : Một anh học trò hỏi việc trọn đời, chiếm được xâm này lâurồi mà chưa được danh phận, sau qua Q. Hoài thăm một ông quan kia mớigặp một người khách ở phương Tây nhà Đại Thanh dang tay trợ giúp mớiđược công danh sự nghiệp. * Cổ nhân : Tô Võ chăn dê. Lời bàn của dịch giảXâm xấu, cầu gì cũng vô ích, khó khăn vất vả phải cẩn trọng chờ thời, mưu vọng rấtmới đặng thông. XÂM SỐ 13T rung bìnhXâm chữ : Quân kim Canh Giáp vị hanh hao thôngThả hướng giang đầu tác điếu ôngNgọc thố tùng sanh ưng phát tíchVạn nhơn đầu thượng sánh anh hùng. Nghĩa : Gặp Canh Giáp vận chưa khô cứng thôngCâu cá đợi thời tựa bực sôngNgày Mẹo là ngày người phát đạtTrước muôn người rõ mặt anh hùng. Thánh ý : Ngày Canh, ngày Giáp thì không khá, ngày Mẹo thì phát đạt lợi vàdanh, bịnh chậm mạnh, kiện đặng mà lâu, hành nhơn về, gặp ngày Mẹo thìtốt, gặp ngày Canh và ngày Giáp thì chẳng hay chút nào. * Chiếu nghiệm : Một người đi thi chiếm được xâm này thi không đậu lại cònmắc tai ương mà chết, anh học trò đi thi gặp năm Giáp ngũ, hoặc tháng tuổiGiáp ngũ thì đoán rằng thi đậu. * Cổ nhân : Ông Khương Thượng câu cá sông Vị. Lời bàn của dịch giảXâm không tốt phải chờ thời, chờ năm tháng ngày giờ Mẹo thì tốt, phải giữmình cẩn trọng thì khỏi họa mà gặp phước. Thời chưa tới phải thủ cựu, chờ saurất lâu rồi mới có người giúp đở đặng việc. Mình đừng tham, đừng giận, đừngghét, để tự nhiên mới có phước. Ý xâm nói người quân tử bị nạn 15 năm rồi sau mới phát đạt. XÂM SỐ 14H ạ HạXâm chữ : Nhứt kiến giai nhơn tiện hỉ hoanThùy tri khứ hậu hữu đa đoanNhơn tình lãnh hưỡn quân hưu nhãLịch hiệp ứng tri hành bộ nan. Nghĩa : Vừa thấy giai nhơn đã đẹp lòngNào hay sau có việc long đongNhơn tình lãnh hoãn người đừng vớiĐường khó từng đi mới rõ thông. Thánh ý : Bịnh chưa an, kiện phản phúc, có thai sanh gái, hành nhơn chưa vềe gặp việc trắc trở, trước hiệp sau tan, trước mừng sau buồn, trước dễ sau khó, danh lợi thất. * Chiếu nghiệm : Một anh học trò vì cha mẹ muốn cầu hôn xin quẻ xâm nàysau bị chuyện giàu nghèo mà tương cách nhau, bởi không tiền nên chưa đủ 6 lễ, anh học trò ăn năn. * Cổ nhân : Quách Què mến chị Dương Nguyệt Anh. Lời bàn của dịch giảXâm xấu, cầu danh không được, cầu hòa không được, bệnh sợ chết phải uốngthuôc nhiều mới được. Muôn việc đều trước dễ sau khó, việc chi làm ra rồinữa chừng cũng hư, chiếm được quẻ xâm này e trong nhà có chuyện rầy ràhọa tai tới luôn, bà con nó cũng muốn gia oán cho mình. Thánh ý nói, khácnào như cái bông rụng mà làm thế nào nó nguyên lại được. Thế tình nhiều chuyệnphản phúc mình phải cẩn trọng dè dặt là cái mưu của mình. Đừng tin người tahối ngộ không kịp, phải lo âu. XÂM SỐ 15T rung bìnhXâm chữ : Lưỡng gia môn hộ những tương đươngBất thị nhơn duyên mạc đáo lươngTrực đáo xuân phong hảo tiêu tứcKhước điều cầm sắc hướng loan phòngNghĩa : Đôi bên nhà cửa sánh cùng nhauChẳng phải nhơn duyên chớ ước aoChỉnh đợi mùa xuân điềm ứng tốtVợ chồng hòa thuận hiệp cùng nhau. Thánh ý : Hôn nhơn chưa hiệp, kiện chưa xử, danh lợi chậm, phòng khẩuthiệt, có thai đẻ khó, đợi qua mùa xuân thao tác chi cũng khá. * Chiếu nghiệm : Một người đi buôn qua nước Sở kinh doanh, chiếm được quẻxâm này thì tính qua mùa thu ắt quay trở lại đến nơi, không dè mắc việc cản trở nênqua mùa xuân mới về đến nhà. * Cổ nhân : Trương Quan Thoại mến chị Lan Anh. Lời bàn của dịch giảChiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời vì trăm việc khó hòa, khó nênphòng ngày sau có chuyện lo rầu nó tới mà e có sự rủi ro đáng tiếc, phòng khẩu thiệt, thị phi, e trong cốt nhục có sự lộn xộn. Muốn việc chi thì danh bất thành, lợi bất tựu, dầu mình làm lớn mà khổ thânvô ích, chờ vật đổi sao dời thì mới được việc. Chỗ mình muốn mà khôngđặng, đợi có việc khác thì được. Đợi qua năm Dần, Mẹo, mùa thu xấu, quamùa xuân mới nên việc. XÂM SỐ 16H ạ HạXâm chữ : Vạn sự vưu vưu nan biện minhBất như túc liễu thả qui canhBàn nhơn phiến hoặc quân hưu thínhThử sự đương mưu thân đệ huynh. Nghĩa : Quan sự gay go khó rõ hayChẳng bằng thôi dứt trở lại càyNgười ngoài xúi giục đừng tin tưởngHuynh đệ trong thân phải tỏ bày. Thánh ý : Kiện khó nên, hòa là quí, danh lợi không có, hôn nhơn khó thành, bệnh phải cầu khẩn, tài chớ tham phòng người gạt. * Chiếu nghiệm : Một người học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt, saungười em thi đậu nói giùm cho người anh mới nên việc. * Cổ nhân : Vương Tường hiếu thảo, xuống tuyết kiếm cá cho mẹ ăn. Lời bàn của dịch giảXâm xấu, bình địa nổi phong ba ( không có mà nó làm cho có vì nó âm mưulàm loạn ), đừng nghe lời người ta nói, nếu mình tin thì mắc lưới rập, mau phảibỏ việc mình muốn làm, trăm việc làm cũng không đặng, mau phải kêu anhem lại một hội mà tính giùm cho mình, đừng than thân trách phận, phải dèdặt, phải đợi thời chờ chừng nào gặp thật là quí nhơn dìu dắt mới đặng. XÂM SỐ 17H ạ HạXâm chữ : Điền viên gia quán hảo thương lươngSự đáo công đình bỉ thử thươngTúng thử cơ quan đồ đắc thắngĐinh vi hậu thế tử tôn vương. Nghĩa : Ruộng vườn thiệt giá phải lo lườngGặp kiện đến quan khó tỏ tườngDầu tính cơ mưu toan đặng thắngThì sau con cháu bị tai ương. Thánh ý : Kiện thất lý, danh lợi không có, hành nhơn chưa về e có trắc trở, bịnh phải cẩn trọng và cầu khẩn, cứ ngay thật mà ở. * Chiếu nghiệm : Người kinh doanh gạo gặp năm sụt giá. * Cổ nhân : Thạch Sùng bị nạn. Lời bàn của dịch giảXâm xấu lắm muôn việc đều trắc trở, có sự ngăn cản, có kẻ lập mưu kế hạimình. Công việc chi cũng bỏ đi đừng làm nữa, phải thối bộ lại, phải giữ mình, thủ phận thì mới được bình an, còn như rán sức mà làm được việc đi nữa thìngày sau con cháu sẽ bị thiệt hại. XÂM SỐ 18T rung bìnhXâm chữ : Tri quân chỉ nghỉ thị không hoaĐể sự mang mang vi hữu nhaiLao bã khước ngần đạp thật địaThiện vi thiện ứng vĩnh vô sai. Nghĩa : Người đừng toan nghỉ chuyện mênh môngNhững chuyện mịt mờ chớ có trôngGắng chí nương theo đường lối cũLàm lành lành trả luật thiên công. Thánh ý : Danh lợi khó cầu, phải làm lành rốt sau mới có, bịnh cầu thầy, đừng kiện thưa, hành nhơn chậm về. * Chiếu nghiệm : Đạo sĩ gặp giặc, muốn trốn giặc, chiếm được quẻ xâm nàybèn ẩn trong đám cỏ đặng ẩn giặc nên khỏi bị bắt. Người bị kiện chiếm đượcquẻ xâm này thì ắt chẳng phải ra chốn nha môn thưa kiện liền liền. * Cổ nhân : Mạnh Thường Quân chiêu hiền. Lời bàn của dịch giảChiếm được quẻ xâm này thì phải chờ thời và phải làm lành đặng cầu phước, phải ở ngay thật chậm rãi ngày sau tốt, bằng dục tốc thì bất đạt, bổn phậnphải dè dặt, chớ vọng tưởng sự gì quấy mà bị tai ương. Danh lợi thất thì mau, còn nên thì khó, tài chưa đặng nếu có cầu nhọc công vôích, bịnh phải cầu thần mới được mạnh. XÂM SỐ 19T hượng KiếtXâm chữ : Tha tử tùng lai vị đắc thờiKim niên trình vận khoa tương nghiĐinh cầu động tác đồ như ýHòa hiệp hôn nhơn đặng quý nhiNghĩa : Buổi trước thương người chẳng gặp thờiNăm nay vận tốt đã đến nơiViệc làm sắp xếp đều như ýChồng vợ hiệp hòa con cháu đông. Thánh ý : Danh lợi toại, hôn nhơn hạp, kiện đắc lý, thai sanh trai, hành nhơnvề, bình yên qua mùa thu cầu chi đặng nấy. * Chiếu nghiệm : Một anh học trò chiếm được quẻ xâm này thi rớt * Cổ nhân : Lưu Trí Viễn gặp vợ ( là bà Nhạc Thị ). Lời bàn của dịch giảXâm tầm thưòng, thao tác chi nhỏ thì được tốt, việc lớn thì khó nên, e khôngđặng. Bằng thao tác chi nhỏ mà công bình thì khởi đầu khó một chút ít sau dễlắm và được toại ý. Ngày mà mình đắc ý thì không được, cái chỗ mình vô ýmà đặng việc. Trăm việc chi đừng luận là cao thấp, hoặc sang hèn thì mới cóhòa hiệp được. Đợi qua mùa thu thì vô quan đắc quan, vô tử đắc tử. Buôn bánđược, cầu hôn được, công danh sự nghiệp còn xa, bịnh được an. Đi thi sợ rớt, phải dèdặt lắm mới được. XÂM SỐ 20H ạ HạXâm chữ : Nhứt sanh tâm sự hướng thi luânThập bát nan đầu thuyết dữ quânThế sự tận cùng lưu thủy khứCông danh phong phú đẳng phù vân. Nghĩa : Một đời tâm sự luận cùng aiMười tám nạn đầu nói gã hayThế sự đời này như bọt nướcCông danh giàu sang tợ mây bay. Thánh ý : Kiện khó, đừng kiện thì tốt, danh lợi khó cầu, đi đường sông, đường thủy sợ bị chết trôi, hành nhơn chưa về, bịnh phải cầu thầy, phải lựathầy giỏi và cần uống thuốc, khó mạnh, hôn nhơn nghi ngại, muốn làm việcchi phải chờ thời. * Chiếu nghiệm : Một người chủ chiếm quẻ xâm này sau tôi tớ đi hết. * Cổ nhân : Nghiêm Tử Lăng đăng đàng bái tướng làm quân sư sau đi tu. Lời bàn của dịch giảXâm không có quí nhơn giúp, việc chi cũng phải dè dặt cẩn trọng, trăm việc dùcó đặng đi nữa rồi sau nó cũng khó thành được, sợ e có hung sự, nếu có ngườiquới nhơn giúp thì hung sự mới được an. Thánh ý nói chẳng khác nào đi tớichỗ hung địa, có nhiều chuyện phản phúc, trắc trở lắm, vậy thì phải lo làmlành làm phước, rồi thủng thẳng sau mới có thần phò trợ. XÂM SỐ 21H ạ HạXâm chữ : Giả quân túc tích kiết thành oanKim nhựt tương phùng na đắc duyênHảo bả kinh văn đa phúng tụngKỳ cầu hộ nôi bảo thuyền quyên. Nghĩa : Vì người kiếp trước kết oan khiênTuy gặp mặt nào đâu phải duyênKinh tụng cho nhiều lo niệm PhậtCầu cho con mạnh vợ chồng yên. Thánh ý : Làm không nên việc, bệnh có oan nghiệt, phải cầu thuốc cầu thầnthì đặng mạnh, kỵ xuất hành, kiện đắc lý, người đi chưa về, cầu tài chưa đặng, hôn nhơn khó hiệp. Trước nữa tháng là từ ngày mùng 4 đến ngày 14 mà xinnhằm xâm này thì khó nên việc mà gặp nhiều điều thị phi với đàn bà. Sau nữatháng là ngày 15 tới 30 chiếm được xâm này thì được bình an vô sự. * Chiếu nghiệm : Có một chủ tiệm cầm đồ vợ có bệnh chiếm được quẻ xâmnày, người vợ bịnh thình lình nói rằng : Ta đời trước là người ăn trộm đượccủa gửi cho người, nên nay đến đây mà hưởng của người, người mau đốthương cầu trời thì tự nhiên bịnh lành. * Cổ nhân : Tôn Tẩn, Bàng Quyên đấu trí kết nên cừu. Lời bàn của dịch giảXâm xấu không đặng gì hết, việc hay biến rối loạn, phải dè dặt e sau có bệnhngặt nghèo, phải phòng có sự hao tài tốn của lại thêm có chuyện buồn rầu .

Viết một bình luận