Thì quá khứ đơn (Simple Past) – cách dùng, công thức và bài tập – EFC

Thì quá khứ đơn là một trong những thì quan trọng và căn bản nhất trong ngữ pháp tiếng anh. Nó thường được sử dụng thường xuyên và phổ biến trong văn phạm tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết nhất để giúp các bạn có thể hiểu rõ cấu trúc của ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho các bạn trong công việc và học tập.

Download Now : Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

1. Định nghĩa thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

2. Cách dùng thì quá khứ đơn

Cách dùng Ví dụ
Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ He visited his parents every weekend.

She went home every Friday.

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ She came home, switched on the computer and checked her e-mails.

She turned on her computer, read the message on Facebook and answered it.

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ When I was having breakfast, the phone suddenly rang.

When I was cooking, my parents came.

Dùng trong câu điều kiện loại II If I had a million USD, I would buy that car.

If I were you, I would do it.

3. Học toàn bộ các thì tiếng Anh

Thì quá khứ đơn là một trong những thì cơ bản được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Học tiếng Anh quan trọng nhất là việc sử dụng thành thạo được các thì khi Nghe Nói Đọc Viết. Nếu bạn ở Hà Nội và muốn học lại toàn bộ các kiến thức nền tảng tiếng Anh về ngữ pháp và từ vựng kết hợp với luyện tập Nghe Nói trong 3 tháng thì bạn có thể tham khảo lộ trình đào tạo Tiếng Anh cho người mới bắt đầu của Anh Ngữ Jaxtina tại đây

4. Công thức thì quá khứ đơn

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

  • Khẳng định: S + was/ were

CHÚ Ý :
S = I / He / She / It ( số ít ) + was
S = We / You / They ( số nhiều ) + were
Ví dụ :
– I was at my friend’s house yesterday morning. ( Tôi đã ở nhà bạn tôi sáng trong ngày hôm qua. )
– They were in London on their summer holiday last year. ( Họ ở Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. )

  • Khẳng định: S + V-ed

Ví dụ :
– We studied English last night. ( Tối qua chúng tôi đã học tiếng Anh. )
– He met his old friend near his house yesterday. ( Anh ấy đã gặp người bạn cũ của mình ngay gần nhà ngày ngày hôm qua. )

Phủ định

  • Phủ định: S + was/were not + V (nguyên thể)

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “ not ” vào sau động từ “ to be ” .
CHÚ Ý :
– was not = wasn’t
– were not = weren’t
Ví dụ :
– She wasn’t very happy last night because of having lost money. ( Tối qua cô ấy không vui vì mất tiền )
– We weren’t at home yesterday. ( Hôm qua chúng tôi không ở nhà. )

  • Phủ định: S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “ did + not ” ( viết tắt là “ didn’t ), động từ theo sau ở dạng nguyên thể. )
Ví dụ :
– He didn’t come to school last week. ( Tuần trước cậu ta không đến trường. )
– We didn’t see him at the cinema last night. ( Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim tối trong ngày hôm qua. )

Nghi vấn

  • Câu hỏi: Was/Were+ S + V(nguyên thể)?

Trả lời : Yes, I / he / she / it + was .
– No, I / he / she / it + wasn’t
Yes, we / you / they + were .
– No, we / you / they + weren’t .
Câu hỏi ta chỉ cần hòn đảo động từ “ to be ” lên trước chủ ngữ .
Ví dụ :
– Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday ? ( Cô ấy có bị mệt vì nghe người mua phàn nàn ngày trong ngày hôm qua không ? )
Yes, she was. / No, she wasn’t. ( Có, cô ấy có. / Không, cô ấy không. )
– Were they at work yesterday ? ( Hôm qua họ có thao tác không ? )
Yes, they were. / No, they weren’t. ( Có, họ có. / Không, họ không. )

  • Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)?

Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “ did ” hòn đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thể .
Ví dụ :
– Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend ? ( Bạn có đi thăm kho lưu trữ bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp của bạn cuối tuần trước hay không ? )
Yes, I did. / No, I didn’t. ( Có, mình có. / Không, mình không. )
– Did he miss the train yesterday ? ( Cậu ta có lỡ chuyến tàu ngày ngày hôm qua hay không ? )
Yes, he did. / No, he didn’t. ( Có, cậu ta có. / Không, cậu ta không. )

Lưu ý

  • Ta thêm “-ed” vào sau động từ:

– Thông thường ta thêm “ ed ” vào sau động từ .
– Ví du : watch – watched / turn – turned / want – wanted
* Chú ý khi thêm đuôi “ – ed ” vào sau động từ .

+ Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

Ví dụ : type – typed / smile – smiled / agree – agreed

+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.

Ví dụ : stop – stopped / shop – shopped / tap – tapped

NGOẠI LỆ: commit – committed/ travel – travelled/  prefer – preferred

+ Động từ tận cùng là “y”:

– Nếu trước “ y ” là MỘT nguyên âm ( a, e, i, o, u ) ta cộng thêm “ ed ” .
Ví dụ : play – played / stay – stayed
– Nếu trước “ y ” là phụ âm ( còn lại ) ta đổi “ y ” thành “ i + ed ” .
Ví dụ : study – studied / cry – cried

  •  Một số động từ bất qui tắc không thêm “ed”.

Có một số ít động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “ ed ”. Những động từ này ta cần học thuộc .
Ví dụ : go – went / get – got / see – saw / buy – bought .

5. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong quá khứ :
– yesterday ( ngày hôm qua )
– last night / last week / last month / last year : tối qua / tuần trước / tháng trước / năm ngoái
– ago : Cách đây. ( two hours ago : cách đây 2 giờ / two weeks ago : cách đây 2 ngày … )
– when : khi ( trong câu kể )
Download Now : Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

kttd

6. Bài tập

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. My sister ( get ) married last month .
2. Daisy ( come ) to her grandparents ’ house 3 days ago .
3. My computer ( be ) broken yesterday .
4. He ( buy ) me a big teddy bear on my birthday last week .
5. My friend ( give ) me a bar of chocolate when I ( be ) at school yesterday .

6. My children (not do) their homework last night.
7. You (live) here five years ago?

8. They ( watch ) TV late at night yesterday .
9. Your friend ( be ) at your house last weekend ?
10. They ( not be ) excited about the film last night .

Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống.

1. They __________ the bus yesterday .
A. don’t catch B. weren’t catch C. didn’t catch D. not catch
2. My sister __________ home late last night .
A. comes B. come C. came D. was come
3. My father __________ tired when I __________ home .
A. was – got B. is – get C. was – getted D. were – got
4. What __________ you __________ two days ago ?
A. do – do B. did – did C. do – did D. did – do
5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year ?
A. do – go B. does – go C. did – go D. did – went

ĐÁP ÁN 

Bài 1:

1.got
2.came
3.was
4.bought
5.gave – was .

6. didn’t do
7.Did you live

8.watched
9. Was your friend at
10.weren ’ t

Bài 2:

1. They __________ the bus yesterday .

A. don’t catch           B. weren’t catch       C. didn’t catch         D. not catch

2. My sister __________ home late last night .

A. comes                    B. come                      C. came                     D. was come

3. My father __________ tired when I __________ home .

A. was – got              B. is – get                   C. was – getted          D. were – got

4. What __________ you __________ two days ago ?

A. do – do                  B. did – did                C. do – did                 D. did – do

5. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year ?

A. do – go                  B. does – go               C. did – go                 D. did – went

Source: https://tbdn.com.vn
Category: Tiếng Anh

Viết một bình luận