Chuyển các câu sau sang bị động 1,Nobody told me that he was ill 2,He should have offered Tom a good job 3,Somebody cleans th

Chuyển các câu sau sang bị động
1,Nobody told me that he was ill
2,He should have offered Tom a good job
3,Somebody cleans the room everyday
4,people don’t use this road every often
5,People advised us not to go out
LÀM ƠN GIÚP MK NHÉ

2 bình luận về “Chuyển các câu sau sang bị động 1,Nobody told me that he was ill 2,He should have offered Tom a good job 3,Somebody cleans th”

 1. $\text{Giải đáp + Giải thích}$
  1. I wasn’t told me that he was ill.
  – Tân ngữ là  “me” ⇒ chủ ngữ câu chủ động là “I
  – Động từ “to be” ở quá khứ đi với “I” ⇒ “was

  2. Tom should have been offered a good job.
  – Tân ngữ là “Tom” ⇒ chủ ngữ câu chủ động giữ nguyên
  – “He” ⇒ có thể lược bỏ ở câu bị động
  3. The room is cleaned everyday.
  – Tân ngữ là “The room” ⇒ chủ ngữ câu chủ động giữ nguyên
  – “Somebody” ⇒ có thể lược bỏ ở câu bị động

  4. This road isn’t used very often.
  – Tân ngữ là “This road” ⇒ chủ ngữ câu chủ động giữ nguyên
  – “People” ⇒ có thể lược bỏ ở câu bị động

  5. We were advised not to go out.
  – Tân ngữ là “us” ⇒ chủ ngữ câu chủ động “We
  – “People” ⇒ có thể lược bỏ ở câu bị động

  $\text{Chúc bạn học tốt!}$

  Trả lời
 2. @ Áp dụng:
  @ Câu bị động ở dạng thì hiện tại đơn: 
  -> S + am/is/are + Vpp + (by O)
  @ Câu bị động ở dạng thì quá khứ đơn:
  -> S + was/were + Vpp + (by O)
  @ Câu bị động ở dạng động từ khiếm khuyết:
  -> S + ĐTKK + Vpp + (by O)
  __________________________
  1. I wasn’t told that he was ill
  2. Tom should have been offered a good job
  3. The room is cleaned everyday
  4. This road isn’t used very often
  5. We were advised not to go out

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới