Its stupid to let such a(n) _______________________ driver to go on that dangerous mission. (EXPERT)

Its stupid to let such a(n) _______________________ driver to go on that dangerous
mission. (EXPERT)

2 bình luận về “Its stupid to let such a(n) _______________________ driver to go on that dangerous mission. (EXPERT)”

 1. inexperienced vì:
  – Tính từ đứng trước danh từ.
  – inexperienced: không có kinh nghiệm
  – It’s adj to do sth ….
  – Dịch: Thật ngu ngốc khi để cho một tay lái không có kinh nghiệm để tiếp tục nhiệm vụ nguy hiểm này.

  Trả lời
 2. inexperienced
  Giải thích: inexperienced: thiếu kinh nghiệm 
  Sth that happens to you that affects how you feel.
  Dịch: Thật ngốc khi để một người lái xe thiếu kinh nghiệm như vậy thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm đó.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới