Many a change is expected to be made to the curriculum in the _______________________ school year. (COME)

Many a change is expected to be made to the curriculum in the _______________________
school year. (COME)

1 bình luận về “Many a change is expected to be made to the curriculum in the _______________________ school year. (COME)”

 1. coming vì:
  – coming + mốc thời gian (year/month/…) → mốc thời gian + sắp tới.
  – S + be + adj to do sth: Thật là ntn với ai đó khi làm gì.
  – HTĐ: (+) S + am/is/are + C.
  – Dịch: Nhiều thay đổi dự kiến sẽ được thực hiện đối với chương trình giảng dạy trong thời gian năm học tới.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới