French is considered to be (difficult)…than English,but Chinese is the (difficult)…language

French is considered to be (difficult)…than English,but Chinese is the (difficult)…language

2 bình luận về “French is considered to be (difficult)…than English,but Chinese is the (difficult)…language”

 1. French is considered to be (difficult)…than English,but Chinese is the (difficult)…language
  (1)
  +) DHNB: -than
  -> So sánh hơn.
  +) d i f f i c u l t: tính từ dài => m o r e d i f f i c u l t
  *** Cấu trúc: S+V+m o r e+a d j // a d v+than+….
  (2)
  +) DHNB: -the
  C h i n e s e-l a ng ua g e
  -> So sánh nhất.
  +) d i f f i c u l t: tính từ dài => m o s t d i f f i c u l t
  *** Cấu trúc: S+V+the m o s t+a d j// a d v+…
  => French is considered to be more difficult than English, but Chinese is the most difficul language.

  Trả lời
 2. French is considered to be (difficult) more difficult than English,but Chinese is the (difficult) most difficult language
  giải thích
  ở vế đầu là so sánh giữa tiếng pháp và tiếng anh nên dùng so sánh hơn mà so sánh hơn của tính từ dài ( hơn 2 âm tiết ) thì thêm more
  vế sau nói là tiếng trung khó nhất nên dùng so sánh nhất , công thức thêm the most mà đề có the rồi nên thêm most

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới