I’ll try to finish the job (quick)..

I’ll try to finish the job (quick)..

2 bình luận về “I’ll try to finish the job (quick)..”

  1. quickly vì:
    + Trạng từ đứng sau động từ.
    + quick chuyển sang trạng từ là quickly.
    + Bổ sung: TLĐ: S + will + V-infinitive.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới