Writing these sentences: Question 1: He doesn’t catch the bus because he gets up late. à ____________________

Writing these sentences:

Question 1: He doesn’t catch the bus because he gets up late.

à __________________________________________________________________________

Question 2: Mai is interested in physics. I don’t like it. (Combine using relative clauses)

à __________________________________________________________________________

Question 3: “We can clean the beach together.” said Nick.

à _____________________________________________________________________________

Question 4: He smokes cigarettes. They are very strong. (Combine using relative clauses)

à ____________________________________________________________________________

 

Question 5: Nam said, “The environment is severely affected by pollution.”

à ___________________________________________________________________________

Question 6: The students must follow the instructions strictly. (using the passive voice)

à ___________________________________________________________________________

Question 7: Kate said, I will help you carry your luggage.

à __________________________________________________________________________

Question 8:  Tom doesn’t have a passport. He can’t travel abroad.

à __________________________________________________________________________

Question 9: Russia is bigger than any other country in the world. (big)

à _________________________________________________________________________

Question 10:  Go away or I will call the police.

à __________________________________________________________________________

1 bình luận về “Writing these sentences: Question 1: He doesn’t catch the bus because he gets up late. à ____________________”

 1. câu 1
  Anh ấy không bắt xe buýt vì anh ấy dậy muộn.
  câu 2
  Mai quan tâm đến vật lý. Tôi không thích nó. (Kết hợp sử dụng mệnh đề quan hệ)
  câu 3
  “Chúng ta có thể cùng nhau làm sạch bãi biển.” Nick nói.
  câu 4
  Anh ấy hút thuốc lá. Họ rất khỏe. (Kết hợp sử dụng mệnh đề quan hệ)
  câu 5
  Nam cho biết “Môi trường đang bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng”.
  câu 6
  Học sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn. (dùng thể bị động)
  câu 7
  Kate nói, tôi sẽ giúp bạn mang hành lý của bạn.
  câu 8
  Tom không có hộ chiếu. Anh ấy không thể đi du lịch nước ngoài.
  câu 9
  Nga lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. (to lớn)
  câu 10
  Đi đi hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.

  Trả lời

Viết một bình luận