The father told his son not to socialize with moral ________ with no sense of decency. (GENERATE)

The father told his son not to socialize with moral ________ with no sense of decency. (GENERATE)

2 bình luận về “The father told his son not to socialize with moral ________ with no sense of decency. (GENERATE)”

 1. generations vì:
  – Danh từ đứng sau tính từ.
  – thế hệ đếm được nên generation có thể để ở dạng số nhiều: generations.
  – S + told sbd not to do sth/to do sth: Ai đó nói với ai đó răng nên hoặc không nên làm gì.
  – Dịch: Người cha nói với con trai ông ấy rằng không nên giao tiếp với thế hệ lớn tuổi mà không có thái độ đoan trang, nghiêm túc.

  Trả lời
 2. -> Degeneration
  -> Adj + Noun
  Ta có “moral” là tính từ, sau tính từ cần danh từ. Ở thấy, ta thấy có cụm “with no sense of decency” (không có đứng đắn) -> từ cần điền là môt danh từ chỉ đạo đức ở mặt tiêu cực
  – Generate (v.): sinh ra, phát ra -> Degeneration (n.): sự thoái hóa
  * Tạm dịch: Người cha dặn dò con trai không được giao du với những kẻ thoái hóa đạo đức, không có ý thức đứng đắn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới