The old often suffer from ___________ diseases such as bone loss and failing eyesight. (GENERATE)

The old often suffer from ___________ diseases such as bone loss and failing
eyesight. (GENERATE)

2 bình luận về “The old often suffer from ___________ diseases such as bone loss and failing eyesight. (GENERATE)”

 1. => Nên điền từ generational
  – Trước danh từ ” diseases ” ta cần sở hữu một tính từ để bổ nghĩa cho nó.
  – generational ( adj.) thế hệ
  – Dịch câu sau: Người già thường mắc các bệnh thế hệ như mất xương, suy giảm thị lực.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -> generational
  – Generational (adj.) : Thế hệ
  – Suffer from + (Adj) + N
  – Trước danh từ (diseases) cần điền một tính từ (Adj) để bổ nghĩa
  – Dịch: Người già thường mắc các bệnh thế hệ như mất xương, suy giảm thị lực.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới