Employers cannot discriminate against someone’s____(national)

Employers cannot discriminate against someone’s____(national)

2 bình luận về “Employers cannot discriminate against someone’s____(national)”

 1. Giải đáp : nationality
  – national : quốc tế (adj)
  – nationally : một cách quốc tế (adv)
  – nationality : quốc tịch (N)
  – Sau tính từ sở hữu cần danh từ .
  – ”Someone” là tân ngữ số ít → Không thêm ”s” .
  – Dịch : Những người lao động không thể phân biệt đối xử với quốc tịch của ai đó .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. Employers cannot discriminate against someone’s nationality. Điều này có nghĩa là nhà tuyển dụng không thể đối xử bất công với nhân viên hoặc ứng viên xin việc vì quốc tịch hoặc tình trạng công dân của họ. Điều này được quy định trong các luật pháp về quyền công dân và bình đẳng trong việc làm.

  Trả lời

Viết một bình luận