can/she/and/drive/cook/is/her car for/is/there/some/milk/you shoes/are/my/expensive/new/and my/sport/is/favourite/hockey

can/she/and/drive/cook/is/her car
for/is/there/some/milk/you
shoes/are/my/expensive/new/and
my/sport/is/favourite/hockey

2 bình luận về “can/she/and/drive/cook/is/her car for/is/there/some/milk/you shoes/are/my/expensive/new/and my/sport/is/favourite/hockey”

 1. can/she/and/drive/cook/is/her car
  =>She can cook and driver her car 
  – can +V(inf) : có thể
  for/is/there/some/milk/you
  => There is some milk for you .
  – sth for sb : dành cho ai cái gì
  shoes/are/my/expensive/new/and
  => My shose are new and expensive  .
  – be + adj
  my/sport/is/favourite/hockey
  My favourite sport is hockey .
  – favourite : yêu thích

  Trả lời
 2. 1. She can cook and drive her car. (đề dư chữ is – vì sau to be không đi với V1) 
  can + V1: có thể làm gì 
  can + V1 and V1 
  2. There is some milk for you.
  some + N số nhiều đếm được / không đếm được 
  There is + some + N  không đếm được 
  3. My shoes are new and expensive.
  S số nhiều  + to be (are) + ADJ and ADJ 
  4. My favourite sport is hockey.
  One’s favourite + N1 + be + N2: cái gì yêu thích của ai là gì 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận