Xây dựng học liệu số phục vụ cho việc học trong kế hoạch bài dạy môn tiếng anh lớp 3 có ứng dụng CN thông tin

Xây dựng học liệu số phục vụ cho việc học trong kế hoạch bài dạy môn tiếng anh lớp 3 có ứng dụng CN thông tin

2 bình luận về “Xây dựng học liệu số phục vụ cho việc học trong kế hoạch bài dạy môn tiếng anh lớp 3 có ứng dụng CN thông tin”

 1.  1. Lựa chọn một chủ đề trong chương trình GDPT 2018
  – Môn Khoa học tự nhiên.
  + Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình đã tìm hiểu.
  + Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.
  + Tự đánh giá và đánh giá chéo cho đồng nghiệp bằng cách nhận xét và sử dụng tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH.

  Trả lời
 2. 1: 
  -Lựa chọn một chủ đề trong chương trình GDPT  2018.
  + Môn khoa học tự nhiên 
  -Lựa chọn và sử dụng PP,KTDH theo quy trình đã tìm hiểu.
  -Thể hiện sự lựa chọn và sử dụng PP,KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.
  -Tự đánh giá và đánh giá chéo cho đồng nghiệp bằng cách nhận xét,sử dụng tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTRH 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới