k) Are they having a / an Art lesson? No, they arent. l) At the blue table, they’re making / make a paper boat. m) Lets playi

k) Are they having a / an Art lesson? No, they arent.
l) At the blue table, they’re making / make a paper boat.
m) Lets playing /play the guitar together.
n) What /Where is your grandpa ? Hes in the living room.
o) We are / is in the playground.

2 bình luận về “k) Are they having a / an Art lesson? No, they arent. l) At the blue table, they’re making / make a paper boat. m) Lets playi”

 1. k)$\underline{an}$  vì an đi với a,o,u,e,i
  l) $\underline{making}$ vì s+be+v-ing
  m) $\underline{play}$ vì let’s + v-(nguyên thể)
  n) $\underline{where }$ vì câu trả lời có nơi chốn
  o) $\underline{are}$ vì we và they sẽ đi với are chứ ko đi với is 
  #huyphucsbn

  Trả lời
 2. A n r s e i l l e
  k) Are they having an Art lesson? No, they arent.
  => An đi trước danh từ bắt đầu với nguyên âm ( a, e, i, o, u )
  l) At the blue table, they’re making a paper boat.
  => Thì HTTD: S + tobe + V_ing
  m) Lets play the guitar together.
  => Sau Let ( tân ngữ ) dùng V_inf
  n) Where is your grandpa ? He’s in the living room.
  => “He’s in the living room” -> Chỉ vị trí nên dùng where
  o) We are in the playground.
  => Sau chủ ngữ số nhiều ( I, you, we, they ) dùng are

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới