viết tất cả cấu trúc tiếng anh lớp 4.

viết tất cả cấu trúc tiếng anh lớp 4.

2 bình luận về “viết tất cả cấu trúc tiếng anh lớp 4.”

 1. $\text{[ Bạn Tham Khảo ]}$
  $\text{How + to be + S?}$
  $\text{S + to be + well/fine/bad, thanks.}$
  $\text{Where + to be + S + from?}$
  $\text{S+ to be +from + place}$
  $\text{What nationality + be + S? My nationality + be + ….}$
  $\text{When’s your/her/his birthday?}$
  $\text{It’s + in +month It’s + on + the + date }$
  $\text{Where is + your (his/her) + school?}$
  $\text{It’s in + (name) Street.}$
  $\text{What class are you in? I’m in class + N.}$
  $\text{What subject do/does + S + like?}$
  $\text{S + like + … }$
  $\text{What is your hobby?}$
  $\text{What do you like doing?}$
  $\text{ + like + V-ingMy hobby is + V-ing}$
  $\text{What + to be + S + doing?}$
  $\text{S + to be + V–ing}$
  $\text{What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?}$
  $\text{My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + đồ ăn/thức uống}$
  $\text{It’s + đồ ăn/thức uống}$
  $\text{What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?}$
  $\text{My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + đồ ăn/thức uống}$
  $\text{It’s + đồ ăn/thức uống}$
  $\text{What did +  S + do + thời gian ở quá khứ?}$
  $\text{S+ V-ed/V2}$
  $\text{What + to be + S going to do?}$
  $\text{S + am/is/are + going to + V}$
  $\text{What + do/does + S + do?}$
  $\text{What is + tính từ sở hữu + (danh từ chỉ người) + job?}$
  $\text{S + am/is/are + nghề nghiệp}$
  $\text{How much + be + S?}$
  $\text{S + be + ….}$
  $\text{What’s + your (his/her) + phone number?}$
  $\text{My (His/Her) phone number + is + số điện thoại.}$
  $\text{What time is it?}$
  $\text{What’s the time?}$
  $\text{It’s + số giờ + (o’clock)}$
  $\text{How many + S + be + there + … ?}$
  $\text{There + be + …}$
  $\text{Would you like some + đồ ăn/thức uống?}$
  $\text{Yes, please.}$
  $\text{No, thanks/ No, thank you.}$
  $\text{Would you like to + V?}$
  $\text{Great!}$
  $\text{That’s a great idea.}$
  $\text{That sounds great.}$
  $\text{That’s very nice.}$
  $\text{I’d love to.}$
  $\text{Sorry, I’m busy.}$
  $\text{I can’t.}$
  $\text{I have to do homework.}$
  $\text{Sorry, I can’t.}$
  $\text{Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn}$
  $\text{___________________________________________________}$
  @Vy

  Trả lời
 2. Các cấu trúc ngữ pháp trọng tâm:
  Hỏi về sức khỏe ai đó
  How+tobe+S
  Trả lời:S+tobe+fine/bad
  Hoặc trả lời ngắn gọn:Not bad.Not too bad
  hỏi từ đâu tới
  Where + tobe+S+from?
  Trả lời: S+tobe+From+VietNam
  Hỏi quốc tịch:What+nationnality +Tobe+S
  Trả lời:S+Vietnamese
  Tobe=am,is,are
  S là chủ ngữ hay các đại từ nhân xưng
  Những từ gạch chân là những từ có thể thay thế
          #iamagodbridger

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới