4.Ask the questions. Read the answers to the questions first: a) Mẫu : you / watch / TV ? Are you watching TV ?

4.Ask the questions. Read the answers to the questions first:
a) Mẫu : you / watch / TV ?
Are you watching TV ? No , I am not .
b) the children / play ? No . Theyre eating .
c) What / you / do ? I am writing a letter.
d) What / Mai / do ? Shes watching TV.
e) it / rain ? Yes , it is .
f ) Where / you / go ? Im going to the library.
g) How / Mr James / go / work ? He’s going by car .
MÌNH CẦN GẤP . GIÚP MÌNH VỚI

2 bình luận về “4.Ask the questions. Read the answers to the questions first: a) Mẫu : you / watch / TV ? Are you watching TV ?”

 1. 1. Are the children playing ? – No , they are eating.
  dịch : Bọn trẻ có đang chơi không ? – Không , họ đang ăn.
  Mẫu câu : Tobe + S + V ing ? – Yes , S + tobe / No , S + tobe not.
  2. What are you doing ? – I am writing a letter.
  dịch : Bạn đang làm gì ? – Tôi đang viết thư.
  Mẫu câu : What + tobe + S + doing ? – S + tobe + Ving.
  3. What is Mai doing ? – She watching TV.
  dịch : Mai đang làm gì ? – Cô ấy đang xem TV.
  4. Is it raing ? – Yes , it is.
  dịch : Nó đang mưa phải không ? – Vâng , nó đang mưa.
  5. Where are you going ? – I’m going to the library.
  dịch : Bạn đang đi đâu ? – Tôi đang đi đến thư viện.
  6. How is Mr James going to work ? – He’s going by car.
  dịch : mr james đang đi lm ntn ? – Anh ấy đang đi bằng xe ô tô.
  Mẫu câu :
  Wh + tobe + S + Ving +O ? – S + tobe + Ving + O.
  Bn vote 5* , cảm ơn mk nhé !
  Cho mk xin ctrlhn hoặc bn vote bn kia cx đc!
  Tùy theo ctrl!
  Chúc bn học tốt !
  #sunny

  Trả lời
 2. b) Are the children playing ? No . They’re eating .
  c) What are you doing ? I am writing a letter.
  d) What is Mai doing ? She’s watching TV.
  e) Is it raining ? Yes , it is .
  f ) Where are you going ? I’m going to the library.
  g) How is Mr James going to work ? He’s going by car .
  *Kiến thức thì HTTD : 
  _ Khẳng định  : S + am/is/are + Ving 
  _ Phủ định : S + am/is/are not + Ving 
  _ Nghi vấn : Am/is/are + S + Ving  ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới