II.Rewrite the sentences beginning with the given words. 1. Summer in my country is cooler than that in her country. => Summe

II.Rewrite the sentences beginning with the given words.
1. Summer in my country is cooler than that in her country.
=> Summer in her country
2. There are a lot of trees in my garden.
=> My garden
3. She like summer best.
=> Her
4. Its very hot, so we dont go out.
=> Because
5. Why dont we go for a picnic tomorrow?
=> What about

2 bình luận về “II.Rewrite the sentences beginning with the given words. 1. Summer in my country is cooler than that in her country. => Summe”

 1. Giải đáp
  1.Summer in her country is warmer than summer in my country.
  2.My garden has a lot of trees.
  3.Her favourite season is summer.
  4.We don’t go out beacause  it’s very hot.
  5.What about going for a picnic tommorrow ?
  CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG ĐI VỚI GIỚI TỪ “IN”

  giải thích

  • Theo sau một số động từ nhất định
  • Theo sau một số danh từ nhất định
  • Theo sau một số tính từ nhất định
  • một số động từ có thể đi với cả To + Verb và V-ing mà không có nhiều khác biệt về nghĩa. Cũng có một số động từ có thể đi với cả To + Verb và V-ing 

  Trả lời
 2. Her country has hotter summer than my country.
  (Thay đổi cấu trúc câu và sử dụng tính từ “hotter” thay vì “cooler”)
  My garden is full of trees.
  (Sử dụng động từ “be” để biểu thị tính chất của vật chủ ngữ)
  Her favorite season is summer.
  (Thay đổi cấu trúc câu và sử dụng danh từ “favorite season” thay vì động từ “like”)
  Because it’s very hot, we stay indoors.
  (Thay đổi cấu trúc câu và sử dụng động từ “stay” thay vì “go out”)
  What about having a picnic tomorrow?
  (Sử dụng động từ “have” để biểu thị hành động đề nghị)

  Trả lời

Viết một bình luận