IV. Tìm lỗi sai 1. John sleeping in the car soundly now. ______________________________________________ 2. Ted and Baker alwa

IV. Tìm lỗi sai 1. John sleeping in the car soundly now. ______________________________________________ 2. Ted and Baker always arrives late. ______________________________________________ 3. Megan speak softly to her mother. ______________________________________________ 4. Jane and her children playing happily in the garden. ______________________________________________ 5. Are you always come early in the morning? ______________________________________________ 6. Why do they always makes the room dirty? ______________________________________________ 7. What are Rosa doing during the vacation? ______________________________________________ 8. I needs to boil some eggs. ______________________________________________ 9. My father are driving the car fast. ______________________________________________ 10. This dress look gorgeous on you

2 bình luận về “IV. Tìm lỗi sai 1. John sleeping in the car soundly now. ______________________________________________ 2. Ted and Baker alwa”

 1. 1.sleeping->sleeps
  =>Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  2.arrives->arrive
  => Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  3.speak->speaks
  => Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  4.playing->play
  =>Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  5.Are->Do
  => Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  6.makes->make
  => Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  7.are->is
  => Câu này thuộc thì hiện tại tiếp diễn
  8.needs->need
  => Câu này thuộc thì hiện tại đơn 
  9.are->is
  => Câu này thuộc thì hiện tại tiếp diễn
  10.look->looks
  => Câu này thuộc thì hiện tại tiếp diễn
  ————-
  *Giải thích : các cấu trúc trong bài
  -Hiện tại đơn:
  (+)S+V(s/es/ies)+….
  (-)S+don’t/doesn’t+V(nguyên mẫu)+…
  (?)Do/Does+S+V(nguyên mẫu)+…?
  *Lưu ý:
  + I/They/We/You/A&B+V(nguyên mẫu)(nghĩa là động từ ko có”s/es/ies)
  + She/He/It/tên riêng+V(s/es/ies)
  +Trong câu hỏi:
      -I/They/We/You/A&B đi với Do
      -She/He/It/tên riêng đi với Does
  -Hiện tại tiếp diễn:
  (+)S+am/is/are+V_ing+..
  (-)S+am not/isn’t/aren’t+V_ing+…
  (?)Am/Is/Are+S+V_ing+….
  * Lưu ý:
  +They/We/You/A&B đi với are
  +She/He/It/tên riêng đi với is
  +Riêng I đi với am
  chúc học tốt^^

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1.sleeping→sleeps (HTD)
  2.arrives→arrive(HTD)
  3.speak→speaks(HTD)
  4.playing→play(HTD)
  5.Are→Do(HTD)
  6.makes→make(HTD)
  7.are→is(HTTD)
  8.needs→need(HTD)
  9.are→is(HTTD)
  10.look→looks(HTTD)
  *Giải thích:
  -Hiện tại đơn:
  (+)S+V(s/es/ies)+….
  (-)S+don’t/doesn’t+V(nguyên mẫu)+…
  (?)Do/Does+S+V(nguyên mẫu)+…?
  -Hiện tại tiếp diễn:
  (+)S+am/is/are+V_ing+..
  (-)S+am not/isn’t/aren’t+V_ing+…
  (?)Am/Is/Are+S+V_ing+….
  *Chú Ý 1 số chỗ:
  +)They/We/You/+ are
  +)She/He/It/tên+ is
  +) I + am
  +) I/They/We/You/+V(nguyên mẫu)(động từ ko có s/es/ies)
  +) She/He/It/tên riêng+V (s/es/ies)
   -I/They/We/You/+Do
  -She/He/It/tên riêng+Does
  _______
  #trangvtqqb
  #hd247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới