V. Use the suggested words or phrases to make meaningful sentences. 31. You / do / housework / at the moment? ⮚ _____________

V. Use the suggested words or phrases to make meaningful sentences.
31. You / do / housework / at the moment?
⮚ ___________________________________________________________________________________
32.Sam / play / guitar / when / mother/ come /home.
⮚ ___________________________________________________________________________________
33. What / you / do / this weekend?
⮚ ___________________________________________________________________________________
34. My brother / usually / go / work / car / but / today / walk / work.
⮚ ___________________________________________________________________________________
35. If/I/ you /I/ concentrate / study.
⮚ ___________________________________________________________________________________

1 bình luận về “V. Use the suggested words or phrases to make meaningful sentences. 31. You / do / housework / at the moment? ⮚ _____________”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  31. Are you doing housework at the moment?
  – Be + S + V-ing + …? (thì HTTD)
  -> Dấu hiệu: at the moment
  -> Tạm dịch: Bạn đang làm việc nhà vào lúc này?
  32. Sam was playing guitar when mother came home.
  – Thì QKTD + when + thì QKĐ: diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào
  -> Tạm dịch: Sam đang chơi guitar thì mẹ về nhà.
  33. What do you do this weekend?
  – WH + trợ động từ + S + V(chính) + … (thì HTĐ)
  -> Tạm dịch: Bạn làm gì cuối tuần này?
  34. My brother usually goes to work by car but today he is walking to work.
  – S(số ít/số nhiều) + adv chỉ tần suất + Vs,es/nguyên mẫu + …
  – Trạng từ chỉ tần suất: usually, always, often,…
  -> Tạm dịch: Anh trai tôi thường đi làm bằng ô tô nhưng hôm nay anh ấy đi bộ đến nơi làm việc.
  35. If I were you, I would concentrate on studying
  – Câu điều kiện loại 2: If + S + V2/ed. S + would/could/might + V(nguyên mẫu) + …
  -> Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tập trung vào việc học

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới