What summer like in your country?

What summer like in your country?

2 bình luận về “What summer like in your country?”

  1. What summer like in your country?
    dịch :Mùa hè như thế nào ở đất nước của bạn?
    TRL : In summer, the weather is usually sunny and hot

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới